Overzicht van uitgangspunten, scenario-aannames en beleid in de KEV 2020
Achtergronddocument bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020

30-10-2020 | Rapport

Dit achtergrondrapport geeft een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten die zijn meegenomen en beleidsinstrumenten die zijn geanalyseerd bij het opstellen van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020.

Toelichting op scenario-aannames

Het rapport bestaat uit twee delen.

In het eerste deel worden de scenario-aannames besproken die bij de analyse zijn gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van de bevolking, de groei en structuur van de economie en de verschillende energieprijzen. Voor ieder van de aannames wordt beknopt toegelicht hoe deze tot stand zijn gekomen en welke bronnen ten grondslag liggen aan de gegevens.

In het tweede deel van het rapport wordt ingegaan op het geanalyseerde beleid. Elke geanalyseerde maatregel wordt kort beschreven en daarna wordt aangegeven hoe deze in de ramingen is meegenomen. Tot slot toont deze studie de verschillen in uitgangspunten tussen de KEV 2019 en KEV 2020.