Biodiversiteitsgraadmeters Fryslân - Status en trend van hoofd-natuurtypen en soorten

21-06-2013 | Publicatie

Voor de provincie Fryslân is door Alterra een biodiversiteitsgraadmeter ontwikkeld, mede gebaseerd op de graadmeter Natuurwaarde 2.0, zoals ontwikkeld door Alterra en het PBL. De graadmeter bestaat uit twee delen, een deel bevat informatie over de voor- of achteruitgang van soorten (zoals vogels, vlinders en zoogdieren), het tweede deel bevat informatie over de natuurkwaliteit en het oppervlak natuur. Voor oppervlaktewater zijn de KRW rapportages gebruikt. Zowel de natuurkwaliteit als het oppervlak natuur worden vergeleken met een ongestoorde situatie. Bij de KRW rapportage wordt de referentie situatie als uitgangspunt genomen.

Alterra-rapport 2431