Bodemstof als component van fijn stof

Atmosferisch fijn stof (PM10) bevat in Europa gemiddeld 5-20% bodemstof. Deze bodemstofdeeltjes kleiner dan 10 micron komen uit verschillende bronnen zoals wind erosie, landbewerking en resuspensie door wegverkeer.

Hoewel de bijdrage van bodemstof aan totaal PM10 substantieel is, is de kennis van herkomst en het relatieve belang van de verschillende emissieoorzaken zeer beperkt. In dit rapport wordt met behulp van chemische analyses van fijn stof monsters uit Nederland, waarnemingen uit ons omringende landen en de rest van Europa, alsmede eenvoudige emissiemodules en een regionaal atmosferisch transport model de rol van bodemstof als fijn stof component onderzocht en gekwantificeerd. Het onderzoek levert inzicht in de bijdrage van verschillende processen en locatie afhankelijke bijdrages van bodemstof. De verhoging van het bodemstofgehalte in fijn stof in de stedelijke omgeving is nog niet goed begrepen, evenals de verschillen tussen Nederland en omringende landen. Een belangrijke conclusie van het BOP onderzoek is dat de rol van bodemstof in Nederland beduidend geringer lijkt dan tot nu toe aangenomen.

Meer informatie over het Nederlands beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof.

Uitsluitend beschikbaar in digitaal formaat.

Auteurs

Denier van der Gon HAC, Jozwicka M, Hendriks E, Gondwe M, Schaap M

Kenmerken

Publicatietitel
Bodemstof als component van fijn stof
Publicatiedatum
5 november 2010
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
160