Conceptadvies SDE++ 2022 Financieringsparameters en algemeen

22-04-2021 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2022. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO en DNV. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot de uitgangspunten voor de adviezen.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie- en CO2 reducerende technieken bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

Uitgangspunten en financieringsparameters

Deze notitie beschrijft de uitgangspunten die PBL gebruikt heeft voor de adviezen. Deze uitgangspunten zijn door het ministerie van EZK geformuleerd in samenspraak met PBL. Tevens komen de financieringsparameters die een rol spelen in de berekeningen van de basisbedragen van de verschillende hernieuwbare-energiecategorieën binnen de SDE++-regeling aan bod. Aangezien deze parameters categorie-overstijgend zijn worden ze niet in de verschillende adviezen voor de basisbedragen van de afzonderlijke categorieën besproken, maar op één plaats namelijk in deze notitie. Tot slot is een overzicht van de basisbedragen uit de verschillende categoriespecifieke notities te vinden.

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 21 mei 2021 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 7 juni en 2 juli worden gehouden.