Conceptadvies SDE++ 2022 Vergisting

22-04-2021 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2022. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO en DNV. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking op vergisting.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie- en CO2 reducerende technieken bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

Vergisting van biomassa

Dit rapport beschrijft de bevindingen voor de SDE++-categorieën die betrekking hebben op vergisting van biomassa1). De volgende clusters van technologieën zijn onderscheiden:

  • Grootschalige vergisting
  • Vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kWth biogas input
  • Vergisting van uitsluitend dierlijke mest > 400 kWth biogas input
  • Slibgisting bij waterzuiveringsinstallaties
  • Warmte uit compostering van biomassa
  • Levensduurverlenging bestaande biomassavergisting

1) In dit rapport over vergisting wordt uitgegaan van de in de markt gebruikelijke methode om de energie-inhoud van de substraatmix uit te drukken in de biogasopbrengst in Nm3 per ton substraat. Daarom wordt ook de capaciteit of het vermogen van de (referentie)installatie uitgedrukt in termen van biogasopbrengst.

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 21 mei 2021 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 7 juni en 2 juli worden gehouden.