Dashboard beleidsrelevante natuurindicatoren 2020

PBL, CBS en WUR hebben de natuurindicatoren voor het biodiversiteitsbeleid van Rijk en provincies geactualiseerd. Deze set indicatoren is ontwikkeld in opdracht van de provincies en het Rijk in het kader van de lerende evaluatie van het Natuurpact.

Foto van de uitdaging van natuur vormgegeven als een puzzel

Dashboard met beleidsrelevante natuurindicatoren

De indicatoren zijn ontwikkeld in het kader van de eerste lerende evaluatie van het Natuurpact, om de toestand en ontwikkeling van soorten en ecosystemen in beeld te brengen. De indicatoren zijn bedoeld voor natuurbeleidsmedewerkers van de provincies en het Rijk. In het kader van de tweede lerende evaluatie van het Natuurpact is deze set door PBL, WUR en CBS geactualiseerd. De indicatoren in het dashboard hebben betrekking op Nederland in totaal, maar zijn voor bijna alle indicatoren ook uitgewerkt op het provinciale schaalniveau.

Informatie over voortgang en input voor dialoog

Naast het bieden van informatie over de toestand en ontwikkeling van de biodiversiteit is deze publicatie bedoeld als input voor een dialoog met de provincies en het Rijk over de voortgang van het beleid. Het gaat daarbij om de bijdrage van deze indicatoren aan antwoorden op beleidsvragen als ‘ Wat is de huidige ontwikkeling en toestand van biodiversiteit’? Hoe ver is dit verwijderd van onze doelen? Met welke beleidsopties en met hoeveel effect kunnen we het doelbereik vergroten?’ Deze antwoorden kunnen inzichten opleveren om het beleid te versterken en -indien nodig- bij te sturen. De gepresenteerde indicatoren kunnen ook een basis zijn voor het uitwisselen en opbouwen van (gedeelde) kennis tussen de provincies, het Rijk en hun partners. Daarmee draagt het bij aan het gezamenlijke leertraject zoals aanbevolen in de lerende evaluatie van het Natuurpact. In een gezamenlijk leertraject kunnen deze indicatoren verder worden ontwikkeld en uitgebreid om de bruikbaarheid voor de vragen van het beleid verder te vergroten.

Overzicht in samenhang en detail

Deze publicatie bestaat uit drie overkoepelende pagina’s en zeventien indicatorpagina’s, die toegankelijk zijn via de links op de webpagina.
In de eerste overkoepelende pagina geven we een samenvatting van de inhoud van de indicatoren; het dashboard. De metertjes op dit dashboard geven op hoofdlijnen de huidige toestand van biodiversiteit, de belangrijkste ontwikkelingen en de (resterende) opgaven. Het vertellen van het samenhangende verhaal (‘foto’ van toestand en ontwikkeling) aan de hand van de indicatorbeelden, noemen we ‘duiding’. Het beschreven materiaal geeft slechts op hoofdlijnen verklaringen voor de gevonden toestand en ontwikkeling van de biodiversiteit.
Zie: Samenvattend overzicht van beleidsrelevante natuurindicatoren

Op de tweede overkoepelende pagina staat beschreven hoe de set zich verhoudt tot de beleidscyclus van het natuurbeleid en welk verhaal de indicatorbeelden van de gepubliceerde beleidsrelevante natuurindicatoren (BNI) samen vertellen.
Zie: Biodiversiteitsindicatoren in relatie tot natuurbeleid van provincies en Rijk

De derde pagina geeft aan hoe we gekomen zijn tot deze set aan BNI-indicatoren, welke keuzes we hiervoor hebben gemaakt en om welke indicatoren het gaat.
Zie: Set van beleidsrelevante natuurindicatoren


De beschreven set sluit aan op het huidige biodiversiteitsbeleid, de beleidsinzet en de daarin gehanteerde doelen. Er zijn meerdere indicatoren nodig om inzicht te geven in de toestand en ontwikkeling van soorten en ecosystemen en in de abiotische factoren (ruimtelijke- en milieucondities) die bepalend zijn voor de biodiversiteit.

Auteurs

PBL Auteurs
Dirk-Jan van der Hoek Peter van Puijenbroek
Overige auteurs
Knegt, Bart de (WUR)
Sanders, Marlies (WUR)
Verweij, Richard (CBS)
Wamelink, Wieger (WUR)

Kenmerken

Publicatietitel
Dashboard beleidsrelevante natuurindicatoren 2020
Publicatiedatum
8 Juli 2020
Publicatie type
Website
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4225