De financiële crisis en de beleidsopgaven volgens de WLO

In deze publicatie gaan Jan Schuur (Planbureau voor de Leefomgeving) en Eugène Verkade (Centraal Planbureau) in op de vraag of de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) van 2006 nog actueel is gezien de huidige financiële en economische crisis.

In 2006 schetsten het CPB, MNP en RPB in de studie Welvaart en Leefomgeving (‘de WLO’) vier scenario’s voor de ontwikkeling van de fysieke omgeving tot 2020 en 2040. Ze beschreven daarin de langetermijnontwikkeling voor de woningmarkt, bedrijfsruimte, verkeer en vervoer, natuur, milieu, landbouw, energie, stad en platteland. De studie resulteer de in een aantal beleidsopgaven voor de ministeries die zich met de fysieke omgeving bezighouden.

De huidige financiële en economische crisis roept de vraag op of de geschetste scenario’s in de WLO-studie nog actueel zijn en of de beleidsopgaven aangepast moeten worden.

Economische crisis is een ‘gewone’ conjunctuurbeweging

Voor zover op dit moment (december 2009) bekend, is de huidige financiële crisis een economische conjunctuurbeweging. Na een aantal jaren van hoge economische groei volgt nu een periode van economische krimp.

Crisis noopt niet tot aanpassing WLO-scenario’s en beleidsopgaven

De WLO-scenario’s zijn zo samengesteld, dat ze bestendig zijn tegen dit soort conjuncturele ontwikkelingen: ook als zich enkele bijzonder gunstige of ongunstige jaren voordoen, zoals de huidige crisis, hoeven de resultaten voor 2020 en 2040 niet snel te worden herzien. Gezien de verwachte, relatief korte duur van de huidige recessie adviseren de planbureaus om de scenario’s en opgaven van de WLO nog niet aan te passen.

De WLO-studie van 2006 is een uitgave van het Centraal Planbureau in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (toen nog Ruimtelijk Planbureau en Milieu- en Natuurplanbureau).

Auteurs

Schuur J (PBL), Verkade E (CPB)

Kenmerken

Publicatietitel
De financiële crisis en de beleidsopgaven volgens de WLO
Publicatiedatum
14 januari 2010
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
299