Ecologische Hoofdstructuur en het milieu. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

De afname van de Nederlandse natuurkwaliteit komt vooral door verdroging (20%), verzuring (25%) en vermesting (15%). Verzuring en vermesting worden teruggedrongen door de emissies van potentieel verzurende en vermestende stoffen (NHy, NOx en SOx) in internationaal verband (UNECE en EU) te verlagen.

Door de daling van de zure- (50%) en stikstofdepositie (25%) in de periode 1981-2001 is nu 10-20% van de natuur beschermd tegen verzuring en 15-25% tegen vermesting. Naar verwachting wordt de kans om doelsoorten in heide, grasland of bos aan te treffen 160, 70 resp. 80% groter in 2010 ten opzichte van 1995. Aanvullend op de emissiesreducties zijn er effectgerichte maatregelen (OBN) en wordt zonering rond natuurgebieden overwogen. Het zoneringsbeleid richt zich nu vooral op het terugdringen van ammoniakemissies rond grotere natuurgebieden, waar de werkelijke natuurwinst echter te verwachten is bij kleine kwetsbare natuurgebieden met een hoge lokale ammoniakbelasting. Trefwoorden: Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zonering, ammoniak, verzuring

Wageningen: Natuurplanbureau, 2004 (Planbureaurapport 7)

Auteurs

Hinsberg A van , Noordijk H , Esbroek MLP van , Hoek DCJ van der , Wiertz J

Kenmerken

Publicatietitel
Ecologische Hoofdstructuur en het milieu. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
Publicatiedatum
21 oktober 2004
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands