Energieke Samenleving en Duurzame Mobiliteit - Verkenning van opgaven en aangrijpingspunten voor beleid

21-05-2014 | Publicatie

Om doelen rondom klimaat, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en sociale participatie te halen, is een transitie naar duurzamere mobiliteit noodzakelijk. Deze transitie gaat echter niet vanzelf. In dit rapport beschrijft het PBL hoe de overheid de energie in de samenleving kan sturen en benutten om mobiliteit duurzamer te maken. Dit wordt concreet gemaakt aan de hand van twee voorbeelden: elektrisch rijden en de fiets.

Rol van de overheid bij het faciliteren van de energie uit de samenleving

Het verduurzamen van mobiliteit gaat niet vanzelf, dit vergt verandering en offers. De energie in de samenleving kan hiervoor meer en beter benut worden. Daarbij is het belangrijk dat overheid helder voor ogen heeft wat haar lange-termijn-doel is en daarbij passend beleid voert zonder vooraf voor de markt in te vullen hoe daar te komen. Verder heeft de overheid een belangrijke rol ten aanzien van infrastructuur en ruimtelijke structuur omdat die in belangrijke mate bepalen welke mogelijkheden burgers en bedrijven hebben voor andere mobiliteitskeuzes. Financiële prikkels kunnen daarbij ingezet worden: het goedkoper maken van het duurzaam verplaatsen en stoppen met subsidies op niet-duurzaam gedrag. Ten slotte is het delen van kennis cruciaal en ook hier ligt mogelijk een publieke taak.

Context

Dit rapport is een achtergrondstudie bij De rol van de overheid in een energieke samenleving (werktitel – verschijnt omstreeks juni 2014). Het bevat de input voor twee werkateliers (georganiseerd in samenwerking met de NSOB) en conclusies gebaseerd op dit basismateriaal en de bevindingen uit de werkateliers.