Gezamenlijk evaluatiekader Natuurpact vastgesteld

30-04-2015 | Publicatie

In de afgelopen jaren is het natuurbeleid gedecentraliseerd. De provincies zijn verantwoordelijk geworden voor het natuurbeleid. Het Rijk stelt de kaders en blijft eindverantwoordelijk voor het voldoen aan internationale verplichtingen (de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn Water).

De afspraken over de decentralisatie van het natuurbeleid zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011/2012) en het Natuurpact (2013).

In het Natuurpact is afgesproken dat het PBL eens in de drie jaar evalueert of het gevoerde natuurbeleid leidt tot het halen van de in het Natuurpact afgesproken doelen en of dit op een efficiënte wijze gebeurt. Het PBL zal de eerste rapportage in 2016 publiceren. Het Rijk en de provincies hebben het PBL in dit kader gevraagd wat ze kunnen leren van de verschillende uitwerkingen van het decentrale beleid en de wisselwerking hiervan met de geboden kaders van het Rijk.

In evaluatie staan drie ambities uit het natuurbeleid centraal

Omdat onduidelijk was welke beleidsstrategieën centraal moeten staan in de evaluatie en aan welke doelen deze getoetst moeten worden, heeft het PBL in opdracht van en met het Rijk en de provincies een gezamenlijk evaluatiekader ontwikkeld. De provincies en het Rijk hebben dit kader vastgesteld en in maart 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd.  Hierin staan drie samenhangende ambities uit het natuurbeleid centraal: het verbeteren van de biodiversiteit, het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur, en het versterken van de verbinding tussen natuur en economie.

De ambities op het gebied van biodiversiteit en de onderliggende beleidstheorie zijn voldoende ontwikkeld voor een evaluatie van de provinciale beleidsstrategieën. Het PBL zal de belangrijkste provinciale beleidsstrategieën evalueren op hun effectiviteit en efficiëntie in het halen van de internationale doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn Water op nationaal niveau in 2027. Hierbij kijken we ook naar de kaders van het Rijk die hierop van invloed zijn.

Het uitwerken van ambities in doelen en het opstellen van beleidsstrategieën op het vlak van maatschappelijke betrokkenheid en verbinding natuur en economie zijn nog sterk in ontwikkeling. Het PBL zal daarom deze beleidsstrategieën niet kunnen evalueren op effectiviteit en efficiëntie in het halen van vastgestelde doelen. Het PBL zal deze daarom onderzoeken op hun mogelijke werking en potenties. Het onderzoek zal gericht zijn op best practices en de toepasbaarheid daarvan in andere situaties. Het kan daarmee bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de beleidstheorie en doelen op deze nieuwe beleidsterreinen.