Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland: Rapportage 2013

29-05-2013 | Publicatie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert jaarlijks een update van kaarten waarin de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in Nederland tot 2030 staan weergegeven. Hetzelfde geldt voor de mate waarin stikstof op de bodem neerslaat. Deze Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) hebben een wettelijke status en gelden als toetssteen voor ruimtelijke ordeningsplannen. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) draagt hier inhoudelijk op verschillende punten aan bij.

De kaarten geven een beeld van de luchtkwaliteit en depositie in Nederland. Ze worden gebruikt in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en zijn gemaakt op basis van metingen en modelberekeningen.

Overeenkomsten en verschillen met vorige rapportage

De in 2015 en 2020 verwachte concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) in Nederland zijn hoger dan in de rapportage van 2012. Dit komt omdat de afspraken zijn verwerkt over de maximale uitstoot van verschillende luchtverontreinigende stoffen, die in mei 2012 zijn gemaakt in het herziene Gotenburg-protocol van de Verenigde Naties. Deze afspraken zijn minder streng dan vorig jaar werd verondersteld, waardoor de bijdrage van omringende landen aan de concentraties in Nederland in de periode tot 2020 hoger uitvalt.Op basis van de huidige inzichten is de kans groot dat de komende jaren op meer locaties in Nederland de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof worden overschreden, dan werd ingeschat in 2012.De neerslag van stikstof op de bodem in Nederland tot 2030 laat het tegenovergestelde beeld zien: deze daalt sterker dan in de rapportage van 2012 werd geschat. Hierbij is een nauwkeurigere methodiek gehanteerd voor de berekening van de ammoniakuitstoot, waardoor de waarden iets lager uitvallen. Ook is het effect ingecalculeerd van voorgenomen PAS-maatregelen om de ammoniakuitstoot vanuit stallen en bij het uitrijden van mest op het land te beperken.

Bijdrage aan deze publicatie door het PBL

Het PBL draagt inhoudelijk op verschillende punten bij aan de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN). Het PBL draagt zorg voor de ramingen van de emissies in GCN-kader en is in samenwerking met TNO verantwoordelijk voor het vaststellen van de uitstoot door verkeer voor berekeningen van de luchtkwaliteit. Zo levert het PBL inzichten over de samenstelling van het Nederlandse autopark en ramingen voor de totale uitstoot door verkeer in Nederland. Daarnaast verzorgt het PBL inhoudelijke ondersteuning en advies op het gebied van fijn stof.