Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland: Rapportage 2014

11-06-2014 | Publicatie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert jaarlijks een update van kaarten waarin de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in Nederland tot 2030 worden weergegeven. Ditzelfde wordt ook gedaan voor de mate waarin stikstof op de bodem neerslaat. Deze Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (GCN/GDN) worden gebruikt voor de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hiermee worden onder andere de effecten van ruimtelijke plannen getoetst.

Het PBL doet de ramingen van de emissies in het GCN-kader en stelt samen met TNO de uitstoot door verkeer vast voor berekeningen van luchtkwaliteit. Daarnaast levert het PBL inhoudelijke ondersteuning en advies op het gebied van fijn stof.

Stikstofdioxideconcentraties in 2015 lager, roetconcentraties dalen

De gemeten concentraties stikstofdioxide waren in 2013 lager dan in 2012. De in 2015 verwachte concentraties van stikstofdioxide zijn op de meeste locaties lager geraamd dan in de rapportage van vorig jaar. Dit komt onder meer doordat de nieuwste modellen vrachtauto’s minder stikstofoxiden uitstoten dan eerder verwacht, en door de effecten van het SER-energieakkoord. Hierdoor worden naar verwachting de normen voor de concentraties van stikstofdioxide in 2015 op minder plaatsen overschreden dan vorig jaar werd ingeschat. De roetconcentraties dalen de komende jaren verder en zijn in 2020 bijna gehalveerd ten opzichte van het huidige niveau, onder meer doordat steeds meer dieselauto’s een roetfilter hebben. De neerslag van stikstof op de bodem in Nederland daalt naar verwachting de komende jaren in ongeveer dezelfde mate als vorig jaar was geraamd. Een dalende stikstofdepositie is een voorwaarde voor natuurbehoud.