Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland: Rapportage 2019

31-08-2019 | Rapport

Het rapport Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland (GCN) geeft elk jaar de concentraties in de lucht van onder andere stikstofdioxide en fijnstof in Nederland op kaarten weer. Ook wordt op kaarten aangegeven in welke mate stikstof op de bodem neerslaat. In dit rapport betreft het de situatie in 2018. Daarnaast zijn er ramingen gemaakt voor de verwachte concentraties en deposities van deze stoffen voor 2020, 2025 en 2030.

Toepassing GCN-kaarten

De kaarten worden onder andere gebruikt voor de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) - een programma om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Verder worden de kaarten gebruikt bij de berekening van de effecten van ruimtelijke plannen op de concentraties vervuilende stoffen in de lucht.

Ontwikkeling concentraties verschillende stoffen

De gemeten concentraties stikstofdioxide (NO₂) in de lucht zijn in 2018 gemiddeld iets lager dan in 2017. De inschatting voor 2020 is dat de concentraties enkele microgrammen hoger zullen zijn dan vorig jaar. Dat komt vooral door een toename van de verkeersemissies. De gemeten concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) waren in 2018 iets hoger dan in 2017. De inschattingen voor 2020 en 2030 zijn iets lager dan de inschattingen van vorig jaar.

Stikstofdepositie de afgelopen 2 jaar

De depositie van stikstofoxiden daalde in 2018, de uitstoot van ammoniak is licht gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren (2012-2016). De gemeten concentraties ammoniak (NH3) in de lucht zijn in 2018 veel hoger dan in 2017. Vooral het extreem warme, zonnige en zeer droge weer is hiervan de oorzaak. Ammoniak is een component van stikstof. Als te veel ammoniak op de bodem neerslaat, is dat schadelijk voor de natuur (biodiversiteit).