Kostenefficiëntie van beleidsmaatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies

In 2015/2016 is een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de kosteneffectiviteit van het klimaatbeleid uitgevoerd. De IBO-werkgroep heeft 34 beleidsmaatregelen geselecteerd en aan ECN en PBL gevraagd de kosten en emissie-effecten daarvan te bepalen. De doorgerekende maatregelen omvatten vastgestelde en/of voorgenomen beleidsmaatregelen, maar ook opties voor verdergaand beleid. Het ECN/PBL-rapport vormt een bijlage bij het IBO-rapport van de werkgroep.

Niet elke besparingsmaatregel kosteneffectief

De door de IBO-werkgroep beschouwde maatregelen met de meest gunstige kosteneffectiviteit betreffen alle energiebesparingsmaatregelen. Het huidige beleid benut die nog niet allemaal. Maar niet alle energiebesparingsmaatregelen scoren gunstig. Zo zijn er, vooral voor de gebouwde omgeving, ook maatregelen die juist ongunstig scoren op kosteneffectiviteit.

Kostenverschillen beleidsinstrumenten goed verklaarbaar

Bij de set van geanalyseerde beleidsmaatregelen valt op dat er goedkope opties zijn waarvoor nog geen beleid bestaat, terwijl tegelijkertijd het beleid dure opties wel aanspreekt. In de industrie en transport blijft bijvoorbeeld goedkoop potentieel liggen, terwijl in de gebouwde omgeving het kostenpeil van bestaand beleid al veel hoger ligt.

Op het eerste gezicht is dit niet optimaal: dezelfde emissiereducties lijken tegen lagere nationale kosten mogelijk. Er kunnen echter praktische barrières zijn waardoor kostenoptimaal beleid (nog) niet te realiseren is. Voor veel zaken bestaat bijvoorbeeld geen internationaal gecoördineerd beleid, en dat is soms wel vereist om bepaalde goedkope opties aan te spreken zonder ongewenste – en mogelijk dure – neveneffecten.

Bovendien is kostenefficiëntie voor de relatief korte termijn tot 2030 niet het enige criterium om beleid aan af te meten: er kunnen allerlei goede redenen zijn om dure opties wel aan te spreken, terwijl goedkope nog niet benut worden. De gevonden kostenverschillen zijn daarom vaak goed verklaarbaar.

Auteurs

Bert Daniëls en Robert Koelemeijer (coördinerend auteurs)

Kenmerken

Publicatietitel
Kostenefficiëntie van beleidsmaatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies
Publicatiedatum
11 april 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1748