Landelijke pilot KRW-Verkenner 2.0

Begin 2013 is een nieuwe versie van de KRW-Verkenner gereed om gebruikt te worden voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW-Verkenner geeft inzicht in de effectiviteit van (pakketten van) maatregelen in relatie tot de chemische en ecologische KRW-doelen. Het model wordt ontwikkeld door Deltares, PBL en Alterra, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Rijkswaterstaat, Stowa en het Waterschapshuis.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de landelijke pilot met de nieuwe KRW-Verkenner. In de pilot zijn de effecten op de stikstof- en fosfaatconcentraties in de Nederlandse oppervlaktewateren doorgerekend van het maatregelpakket van de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen en van aanvullende maatregelen in het kader van het 4e Nitraat Aktie Programma. De KRW-Verkenner blijkt in algemene zin naar behoren te werken. De voor de landelijke toepassing noodzakelijke data is beschikbaar, maar is op veel onderdelen voor verbetering vatbaar. Bij het uitvoeren van de landelijke pilot is een fors aantal knelpunten geconstateerd, die in verschillende mate impact hebben op de kwaliteit van de berekeningsresultaten. De resultaten moeten daarom vooral worden gezien als indicatie van de relatieve verbetering van de nutriënt concentraties in de Nederlandse oppervlaktewateren.

Auteurs

Joost van den Roovaart (Deltares), Erwin Meijers (Deltares), Robert Smit (Alterra), Peter Cleij, Frank van Gaalen en Stefan Witteveen (Grontmij)

Kenmerken

Publicatiedatum
3 december 2012
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1287