Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma

In het Deltaprogramma willen de betrokken partijen de maatregelen die worden voorzien goed kunnen beoordelen op de effecten op natuur. Daarom heeft het Expertisecentrum Kosten en Baten (ECKB) van het Deltaprogramma verzocht of het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de natuurpuntenmethodiek wil uitwerken voor aquatische natuur. Natuurpunten zijn een maat voor de biodiversiteit, uitgedrukt in verandering in het behoud van planten- en diersoorten.

Natuurpunten zijn uitgewerkt in een stappenplan en een eerste invulling

In dit rapport is een stappenplan uitgewerkt, waarmee op een consistente manier natuurpunten voor waternatuur kunnen worden berekend. Tevens is een eerste invulling gegeven aan de verschillende onderdelen van zo’n berekening. Deze invulling kan als startpunt worden gebruikt bij toepassingen voor het Deltaprogramma.

Natuurpunten kunnen goed bijdragen aan de beoordeling van maatregelen

De hoofdconclusie van de studie is dat het consequent toepassen van de natuurpuntenmethodiek een integrale effectanalyse voor biodiversiteit mogelijk maakt. Omdat de natuurpuntenmethodiek de gevolgen van mogelijke ingrepen explicieter maakt, draagt deze bij aan het maken van weloverwogen keuzes bij de beoordeling. De resulterende effectberekening geeft een orde van grootte aan, waarmee projecten en varianten globaal op natuureffecten kunnen worden vergeleken.

Auteurs

Frank van Gaalen, Arjen van Hinsberg, Ron Franken, Marijke Vonk, Peter van Puijenbroek, Rick Wortelboer

Kenmerken

Publicatiedatum
11 juni 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1263