Review van het ontwerp-Nationaal Waterplan

11-05-2009 | Publicatie

Het ontwerp-Nationaal Waterplan is onvoldoende duidelijk over de dilemma’s bij realisatie van haar streefbeelden. Hoewel het plan overzichtelijk en toegankelijk is, zijn de hardnekkige problemen bij het realiseren van de langetermijnstreefbeelden onvoldoende helder beschreven. Dilemma’s rond betaalbaarheid, aanpassing van het bestaande ruimtegebruik en beperking van natuurschade zijn niet overal herkenbaar belegd in de beleids- en onderzoeksagenda van het waterplan; bijvoorbeeld voor de ambities tot intensiever gebruik van het IJsselmeer (zoetwatervoorziening) en de Noordzee (o.a. windparken en zandwinning). De review van het PBL is ter ondersteuning van de publieke inspraak (tot 22 juni) en van de besluitvorming over bijstelling en uitvoering van het waterplan.

Ontwerp-Nationaal Waterplan onduidelijk over dilemma’s

Het ontwerp-Nationaal Waterplan vormt de basis van het nationale waterbeleid voor de periode 2009-2015, en geeft tevens ambitieuze langetermijnstreefbeelden. Het PBL heeft een evaluatie op hoofdlijnen van dit ontwerp-plan uitgevoerd. Het doel hiervan is ondersteuning van de publieke inspraak op het ontwerp (van 11 mei tot 22 juni 2009) en de besluitvorming erover.

Het ontwerp-Nationaal Waterplan is een overzichtelijk en toegankelijk plan. De dilemma’s en uitvoeringsopgaven voor het realiseren van de integrale wateropgave op de korte en lange termijn zijn echter onvoldoende in beeld gebracht. Het realiseren van de langetermijnstreefbeelden stuit daarbij vooral op de uitgangspunten van het ontwerp-Nationaal Waterplan: haalbaarheid en betaalbaarheid, bestaand ruimtegebruik en vrijwillige grondverwerving.

De drie belangrijkste bestuurlijke opgaven voor het Rijk zijn:

  1. voldoende zicht te houden op het verwezenlijken van de wateropgaven, gezien de decentrale uitvoering en de inzet van procesinstrumenten;
  2. het zorgen voor voldoende financiële middelen voor de langetermijndoelen, alsook het meer beprijzen van het zoetwatergebruik;
  3. het ontwikkelen van afwegingskaders om natuurschade door een intensiever gebruik te voorkomen, vooral van de Noordzee voor onder andere windparken en zandwinning.