Scopingstudie Natuurkwaliteit Noordzee en Grote Wateren

Het ministerie van LNV heeft aan het PBL gevraagd om in beeld te brengen wat nodig is om zijn kennisbasis op het terrein van de Noordzee en de Grote Wateren op te bouwen en zodoende in balansen, verkenningen en beleidsgerichte assessments structureel aandacht te kunnen besteden aan de Noordzee en de Grote Wateren.

Foto Vaargeul Wielingen Westerschelde

Scopingstudie

Het PBL heeft hiertoe samen met Bureau Wing uit Wageningen een scopingstudie uitgevoerd om in kaart te brengen wat voor relevante kennis aanwezig is bij de kennisinstituten in Nederland en wat de beleidsbehoefte aan kennis en informatie is. Op basis van die omgevingsanalyse heeft PBL een voorstel gedaan voor de benodigde aanpak. De belangrijkste conclusie is dat door de snelle toename van activiteiten op de Noordzee de behoefte aan kennis voor integrale, bestuurlijke afwegingen groeit. Kennisinstituten geven aan dat voor een meer integrale vraag, een meer structurele kennisopbouw nodig is.

PBL ziet mogelijkheden om in zijn wettelijke planbureauproducten structureel en gecoördineerd aandacht te gaan geven aan de Noordzee. Voor het oppakken van die rol zal eigen capaciteit moeten worden uitgebreid en samenwerkingen met andere kennisinstituten moeten worden versterkt. PBL zou daarbij streven naar een groeimodel om Noordzee niet los, maar in samenhang met de Grote Wateren te benaderen.

Deze studie is relevant in het verlengde van het Noordzeeakkoord dat het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) met de diverse stakeholders heeft gesloten en dat op 19 juni 2020 door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Auteurs

PBL Auteurs
Peter van Puijenbroek Arjen van Hinsberg Olav-Jan van Gerwen
Overige auteurs
Linde van Bets (Wing)

Kenmerken

Publicatietitel
Scopingstudie Natuurkwaliteit Noordzee en Grote Wateren
Publicatiedatum
14 september 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
44
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4136