Startnotitie Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma
Aanvullende informatie

18-10-2016 | Publicatie

Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op structurele effecten op de leefomgeving.

Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s

Voor de aankomende verkiezingen zal de effectanalyse van het PBL zich richten op de thema’s energie & klimaat, mobiliteit & bereikbaarheid, natuur & landbouw. Het PBL rapporteert naast de effecten van de maatregelen ook over de kosten van de maatregelen. Mogelijke maatregelen worden in samenhang bekeken: effecten kunnen namelijk niet zonder meer opgeteld worden. Het PBL houdt hier rekening mee en presenteert het gecombineerde effect.

Tegelijkertijd analyseert het CPB de effecten van de verkiezingsprogramma’s op macro-economische ontwikkeling, koopkracht en de begroting. Tijdens dit proces zal er contact met het CPB worden onderhouden om inconsistenties te voorkomen.

Aan politieke partijen die hun programma willen laten analyseren, wordt verzocht hun voorlopige plannen uiterlijk 31 oktober 2016 in te dienen bij het PBL. Het PBL zal de uitkomsten van de analyse van de verkiezingsprogramma’s presenteren in de week van 13 februari 2017.

In 2012 rekenden het CPB (Centraal Planbureau) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de verkiezingsprogramma’s van 10 politieke partijen door. De analyse omvatte de belangrijkste (macro-)economische en koopkrachteffecten, houdbaarheid van de overheidsfinanciën, werkgelegenheid, alsmede de gevolgen voor zorg, sociale zekerheid, energie en klimaat, onderwijs, innovatie, woningmarkt, bereikbaarheid en natuur. De deelnemende partijen waren VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, Christen Unie, SGP en DPK.

Aanvullende informatie

De startnotitie is opgesteld om politieke partijen informatie te geven over de specifieke thema’s uit de verkiezingsprogramma’s die het PBL kan doorrekenen. De notitie gaat op hoofdlijnen in op de voorgestelde aanpak en de uitwerking voor de verschillende thema’s.

De vervolgnotitie verstrekt aanvullende informatie over hoe het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de aan te leveren beleidsmaatregelen van politieke partijen zal gaan analyseren op structurele effecten voor de leefomgeving tot 2030. Daarbij worden de effecten berekend ten opzichte van het basispad; de verwachte ontwikkeling op basis van het huidige beleid.

Dit basispad ontlenen we aan de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV), die op 14 oktober 2016 is verschenen. En sluit tevens nauw aan bij de economische ontwikkeling zoals die ook in de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s Keuzes in Kaart 2018 – 2021 wordt aangenomen.