Startnotitie ex ante analyse NPLG en PPLG’s op hun bijdrage aan doelbereik

Startnotitie

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn de provincies door het Rijk verzocht per 1 juli 2023 12 provinciale programma’s landelijk gebied (PPLG’s) op te stellen. Het PBL, de WUR, het RIVM en de Stichting Deltares zijn door de departementen verzocht een kwalitatieve ex ante analyse van die gebiedsprogramma’s te maken. Deze Startnotitie is opgesteld om de provincies informatie te geven over de inhoud en het proces van analyse die het PBL in samenwerking met WUR, Deltares en het RIVM zal maken. We geven hiermee een beeld van de aanpak van de analyse en het type resultaten dat de analyse zal opleveren.

De kwalitatieve ex ante analyse richt zich primair op de vraag hoe de provinciale beleidsprogramma’s zijn te karakteriseren, welke beleidsinstrumenten daarin voorzien zijn en welke bijdrage daarvan te verwachten is om de doelstellingen van het NPLG te realiseren. De provinciale en Rijksbrede maatregelen zullen in samenhang worden beschouwd om een reflectie op de sterkten, zwakten, synergiën en aandachtspunten voor uitvoering te geven. In de ex ante analyse wordt gekeken naar welke keuzes de provincies maken voor specifieke gebieden en hoe zij de doelstellingen beogen te realiseren.

Kwalitatieve analyse

De ex ante analyse van de PPLG’s zal  een kwalitatief-vergelijkend karakter hebben en biedt geen 'doorrekening' van programma's. Cijfermatige effectschattingen van uitgewerkte maatregelen zullen plaatsvinden in de vaste evaluatietrajecten van onder andere de Klimaat- en Energieverkenning, de ramingen van luchtverontreinigende stoffen, en de Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering. De beleidsmaatregelen in de provinciale programma's zullen per 1 juli nog in beperkte mate concreet zijn uitgewerkt - door de beperkte tijd waarin de PPLG’s dienen te worden opgesteld, de nadruk op uitwerking van maatregelen in gebiedsprocessen en het verzoek van het Rijk aan provincies om de aanpak op hoofdlijnen te bepalen. Een doorrekening zou veel aannames vergen over nog te maken keuzes, waardoor eventuele cijfers geen goede afspiegeling van de programma's geven. De ex ante analyse richt zich daarom vooral op aandachtspunten voor verdere uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de positie die de provinciale plannen daarin innemen.

Auteurs

PBL Auteurs
Daan Boezeman
Overige auteurs
Bas Breman
Wiebren Kuindersma
Joost van den Roovaart
Philip Visman
Ella Westerhoff

Kenmerken

Publicatietitel
Startnotitie ex ante analyse NPLG en PPLG’s op hun bijdrage aan doelbereik
Publicatiesubtitel
Startnotitie
Publicatiedatum
28 juni 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
20
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5239