Stuurfactoren voor de ecologische kwaliteit van regionaal oppervlaktewater.

23-10-2008 | Publicatie

Dit rapport geeft aan hoe ecologische kwaliteit van oppervlaktewater verbeterd kan worden door variabelen als totaal stikstof, totaal fosfor of zuurstofgehalte aan te passen. Ook de invloed van hydromorfologische variabelen is bepaald. Dit zijn meandering, beschaduwing, oeverinrichting, verstuwing, onderhoud en peildynamiek. Twee methoden zijn vergeleken, namelijk die van neurale netwerken en regressieboomanalyse. Beide methoden blijken goed te voldoen voor het gekozen doel.

Kaderrichtlijn Water

Binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt de ecologische kwaliteit van regionaal oppervlaktewater uitgedrukt in de vorm van ratio’s. Ecologische kwaliteitsratio’s, afgekort als EKR’s, zijn per water beschikbaar voor grotere waterorganismen, vissen, grotere waterplanten, bodemplanten en algen. Voor het beleid is het belangrijk te weten hoe de verschillende EKR-waarden verbeterd kunnen worden door het nemen van maatregelen. Kan dat door het verlagen van concentraties totaal fosfor of totaal stikstof? Of door beken beter te laten meanderen, een aangepast peilbeheer of een betere oeverinrichting?

Twee methoden

Recent is de samenhang tussen EKR’s en stuurvariabelen door Royal Haskoning bepaald via neurale netwerken. Onderhavige studie is uitgevoerd parallel aan die met neurale netwerken. Doel is de resultaten via neurale netwerken te verifiëren door een heranalyse van dezelfde data met een heel andere techniek, namelijk die van regressieboomanalyse. Dit is een statistische techniek waarbij de variaties in EKR-waarden verklaard worden door splitsingen aan te brengen in de verschillende stuurvariabelen.

Resultaten

Er blijkt een grote mate van overeenkomst in resultaten te bestaan tussen beide technieken bij het voorspellen van specifieke EKR-waarden uit gegeven waarden voor de stuurvariabelen. Daarbij ligt de voorspelkracht hoog tot zeer hoog, tussen de 49 en 97%. De hoge mate van overeenkomst in voorspelresultaten geeft een onafhankelijke verificatie van de gepresenteerde berekeningen met neurale netwerken in de Ex-ante evaluatie KRW.

Daarnaast is via de uitgevoerde regressieboomanalyse als extra informatie gevonden dat een goede ecologische toestand in kanalen en meren voor een belangrijk deel bepaald wordt door ‘totaal fosfor’ en ‘totaal stikstof’. Voor beken zijn vooral een goede meandering en een laag biologisch zuurstof verbruik van belang. Voor sloten speelt peilbeheer vermoedelijk een belangrijke rol.