Terugdringen temperatuurstijging tot minder dan twee graden haalbaar

Een cruciale vraag voor de klimaatonderhandelingen is welk uitstootniveau overeen komt met de ambitie de stijging van de mondiale temperatuur te beperken tot minder dan twee graden, in lijn met het Cancún akkoord. Analyse van bestaande emissiescenario’s laat zien dat dit tweegradendoel nog bereikbaar is, maar dat hiervoor wel op korte termijn verregaande reducties nodig zijn.

Internationaal is afgesproken om voor internationaal klimaatbeleid uit te gaan van het streven de stijging van de mondiale temperatuur te beperken tot maximaal twee graden ten opzichte van het pre-industriële niveau. De vraag wat dit precies betekent op de korte termijn is cruciaal voor de klimaatonderhandelingen en vereist kennis van zowel de technische en economische consequenties van emissiereductie als van het klimaatsysteem zelf.

In een artikel in Nature Climate Change dragen onderzoekers, waaronder ook het Planbureau voor de Leefomgeving, bij aan deze kennis door middel van een analyse van een zeer groot aantal in de literatuur gepubliceerde scenario’s. Deze analyse laat zien dat bij optimale paden (dat wil zeggen uitgaande van een bijdrage van alle relevante landen en bronnen) emissies wereldwijd in de orde van 80-100 procent van het niveau van 2010 moeten zijn om minstens een 50 procent kans te houden aan de twee graden doelstelling te voldoen. Dit emissieniveau ligt ver onder de verwachte stijging van de mondiale emissies zonder klimaatbeleid, maar ook onder het verwachte emissies bij uitvoering van het, huidig, voorgenomen beleid.

Hoewel niet-optimale paden misschien nog iets meer ruimte geven, bevestigt het onderzoek dat als de emissies niet snel worden teruggebracht er een groot risico is dat de tweegradendoelstelling niet wordt bereikt. Het onderzoek geeft echter ook weer dat het behalen van het tweegradendoel nog steeds mogelijk is.

Auteurs

Joeri Rogelj, William Hare, Jason Lowe, Detlef P. van Vuuren, Keywan Riahi, Ben Matthews,Tatsuya Hanaoka, Kejun Jiang, Malte Meinshausen

Kenmerken

Publicatietitel
Emissiepaden consistent met de tweegraden doelstelling
Publicatiedatum
26 oktober 2011
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Nature Climate Change
Productnummer
92626