Verkenning leren en evalueren transitie landelijk gebied

Scopingnotitie Lerende Evaluatie Transitie Landelijk Gebied

PBL, VU Athena en WUR bereiden op verzoek van de ministeries van LNV, IenW, BZK en het IPO, de UvW en de VNG een lerende evaluatie van de transitie van het landelijk gebied voor (LETLG). In deze notitie schetsen we uitgangspunten, evaluatiekader, doelgroepen en werkwijze van de lerende evaluatie (de ‘scope’).

Foto van weidevogels in een Hollands landschap met windmolen en riet

Uitgangspunt: transitie landelijk gebied – een gezamenlijke zoektocht

In het landelijk gebied liggen grote maatschappelijke opgaven. Het gaat daarbij om de natuur te herstellen, de waterkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren, de broeikasgasuitstoot van landbouw en landgebruik te reduceren. Tegelijkertijd is het daarbij essentieel om de leefbaarheid, identiteit en sociaaleconomisch perspectief van het landelijk gebied te behouden of te verbeteren.
Met de komst van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) richten Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zich op toekomstbestendig landelijk gebied met een gecombineerde en gebiedsgerichte aanpak. De doelen voor natuur (stikstof), klimaat en water zijn helder. Tegelijkertijd bestaat er nog onzekerheid over waar de verandering toe moet leiden: wat is een toekomstbestendig landelijk gebied concreet? Wat betekent dit voor een bepaalde provincie of een bepaald gebied? Zoals deze verkenning laat zien wordt het NPLG ervaren als een gezamenlijke zoektocht van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Focus: handelingsperspectief voor het werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied

Om ruimte te creëren voor deze zoektocht hanteert het beleid een adaptieve en iteratieve aanpak. Dat wil zeggen, het beleid zoekt manieren om te gaan met onzekerheden, zich te voorzien van voortschrijdend inzicht en de mogelijkheid zich daarop te kunnen aanpassen. De lerende evaluatie draagt bij om het zoeken gerichter te maken, met als het voornaamste doel om handelingsopties te formuleren die de kwaliteit van het beleid verbeteren. Lerend evalueren is een middel om de reflectie te stimuleren over hoe het beleid en uitvoering deze verandering vorm en richting geeft.

Auteurs

PBL Auteurs
Hiddo Huitzing Pia Nabielek Arlette van den Berg Daan Boezeman Lisa Verwoerd
Overige auteurs
Hidde Boonstra (VU Athena)
Wiebren Kuindersma (WUR)
Anne Loeber (VU Athena)

Kenmerken

Publicatietitel
Verkenning leren en evalueren transitie landelijk gebied.
Publicatiesubtitel
Scopingnotitie Lerende Evaluatie Transitie Landelijk Gebied
Publicatiedatum
22 december 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
37
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5070