Voorlopige correctiebedragen 2023
ten behoeve van de subsidieregelingen SDE++ en SCE

28-10-2022 | Rapport

In deze notitie wordt de berekening toegelicht van de voorlopige correctiebedragen voor de bevoorschotting in de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) en SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) in het jaar 2023. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO.

De SDE++-regeling vergoedt het verschil tussen het basisbedrag (de productiekosten) enerzijds en het correctiebedrag (de marktprijs van het product) anderzijds.
In de notitie is een overzicht te vinden van de berekende correctiebedragen voor elektriciteits-, gas- en warmtetechnieken en andere technieken ter vermindering van broeikasgassen.

Daarnaast is de ontwikkeling van de belangrijkste parameters waarmee de correctiebedragen bepaald worden terug te vinden. De notitie is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Berekeningsmethode correctiebedragen

Ter illustratie van de berekeningsmethode is een berekening beschikbaar gesteld op de website.