Waterkwaliteit nu en in de toekomst

Nederland heeft in nieuwe ‘stroomgebiedbeheer-plannen’ voor de periode 2016-2021 vastgelegd welke maatregelen het wil nemen om de ecologische einddoelen te halen die het zich heeft gesteld binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Met de huidige plannen verbetert de waterkwaliteit in veel wateren wel, maar niet voldoende. Om de KRW-doelen te halen is extra inzet nodig van het Rijk, de waterbeheerders en agrariërs. Dit blijkt uit het eindrapport van de ex ante evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen, verzorgd door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). In mei 2015 verscheen al een tussenrapportage.

Waterkwaliteit sinds 1980 verbeterd, maar laatste jaren stagnatie

De waterkwaliteit is sinds 1980 significant verbeterd, maar vanaf 2009 stagneert in het grootste deel van de wateren de verbetering van de nutriëntentoestand. Dat komt doordat het huidige mestbeleid vooral gericht is op het verminderen van de nitraatbelasting van grondwater en niet op het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater. Ook wordt van sommige stoffen van de Europese lijst van probleemstoffen nog regelmatig de norm overschreden. Dit betreft echter vooral stoffen die inmiddels nagenoeg niet meer worden geloosd, maar die door nalevering uit bijvoorbeeld het sediment nog lange tijd in het water kunnen worden aangetroffen.

Aanvullend generiek bronbeleid én gebiedsgerichte maatregelen nodig

Met de nu geplande maatregelen is het onwaarschijnlijk dat in de meeste wateren de einddoelen in 2027 zullen worden gehaald. Met extra maatregelen is het mogelijk de doelen dichterbij te brengen. Hiervoor is een combinatie van generiek bronbeleid en gebiedsgerichte maatregelen het meest geschikt. Waterbeheerders en andere belanghebbenden, waaronder agrariërs, moeten gezamenlijk op zoek gaan naar een maatregelenpakket dat voor de betreffende regio het meest geschikt is. Pas als blijkt dat extra maatregelen niet haalbaar of te duur zijn, kunnen waterbeheerders conform de KRW de doelen verlagen. In 2021 moet Nederland in de laatste ronde van stroomgebiedbeheerplannen de definitieve keuzes maken over de doelen voor de verschillende wateren en de in te zetten maatregelen.

Auteurs

Frank van Gaalen, Aaldrik Tiktak, Ron Franken, Erwin van Boekel, Peter van Puijenbroek en Hanneke Muilwijk

Kenmerken

Publicatietitel
Waterkwaliteit nu en in de toekomst
Publicatiedatum
12 januari 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1727