Publicaties

5325 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Urban Air Quality Assessment Model UAQAM

The Urban Air Quality Assessment Model (UAQAM) calculates the city concentration caused by city emissions themselves, the so-called city background concentration. Three versions of the model for describing the dispersion were studied: Box, Gifford Hanna (GH) and a combined...

Stedelijk luchtkwaliteitmodel UAQAM

Het Urban Air Quality Assessment Model (UAQAM) berekent de concentratie van luchtverontreiniging in stedelijk gebied veroorzaakt door emissies uit de stad zelf. In een werkversie van dit model werden 3 beschrijvingen van de verspreiding bestudeerd: een Box-model, het...

Depositie van verzurende componenten in Nederland in de periode 1980-1995

In dit rapport worden jaargemiddelde depositie-waarden voor de verzurende componenten in de periode 1980 tot en met 1995 gepresenteerd. In 1995 is de depositie van potentieel zuur sinds 1980 met ca. 51% gedaald. De belangrijkste oorzaak van deze daling is de daling in de SOx...

Rapportage besluiten luchtkwaliteit 1995

Deze rapportage is gebaseerd op rapportages van provincies en gemeenten over overschrijding van de (uitzonderings-)grenswaarden voor zwaveldioxide, fijn stof (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. Rond industriële gebieden zijn geen...

Naar een integrale milieumonitoringstrategie

Dit rapport vormt een aanzet tot een integrale milieumonitoringsstrategie voor het RIVM. Milieumonitoring is het diagnostisch apparaat waarmee op regelmatige basis informatie wordt verzameld die nodig is om de ontwikkeling van de milieukwaliteit in relatie tot het...

Pagina's