Publicaties

5416 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

CO2-emissiereductie door wegverkeer; verkenning van vergaande maatregelen

De werkgroep 'broeikasgasemissies wegverkeer' (bestaande uit beleidsmedewerkers van de ministeries Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat)…
Publicatie

Beschrijving van een transport chemie toolbox: een nieuwe implementatie van Moguntia

Een programmeer toolbox, geschreven in C en ontwikkeld op het RIVM, is geschikt gemaakt voor het onderzoeken van 3D transport en chemie op mondiale schaal. De toolbox is ontwikkeld om op een…
Publicatie

Vergelijking van de abiotische en biotische modellering bij grondwaterstandsveranderingen in de voorspellingsmodellen SMART/MOVE en DEMNAT

In het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging is een vergelijkende studie verricht naar de verschillen en overeenkomsten tussen de ecologische voorspellingsmodellen SMART/MOVE en…
Publicatie

PCDitch, een model voor eutrofiering en vegetatie-ontwikkeling in sloten

Overmatige bemesting van landbouwpercelen belast poldersloten op een dusdanige wijze dat er een omslag kan optreden van helder water, met ondergedoken waterplanten, naar een volledige kroosbedekking…
Publicatie

Optimalisatie Milieurendement; methodiek en berekeningen voor optimale emissiereducties

In dit rapport worden methoden beschreven om een optimale keuze te kunnen maken uit alternatieve technische en ruimtelijke ordenings maatregelen om gestelde milieu-doelstellingen te bereiken.
Publicatie

Greenhouse Gas Emission Accounting: preliminary study as input to a joint International IPCC Expert Meeting/CKO-CCB Workshop on Comparison of Top-down versus Bottom-up Emission Estimates

Bottom-up data for carbon dioxide, methane and nitrous oxide from the official national inventories (National Communications) were compared with data from EDGAR (Emission Database for Global…
Publicatie

Bepaling van broeikasgasemissies: voorstudie als input voor de gezamenlijke International IPCC Expert Meeting/CKO-CCB Workshop over de vergelijking van top-down met bottom-up emissieschattingen

Voor de broeikasgassen CO 2 , CH 4 en N 2 O zijn bottom-up gegevens van officiële nationale inventarisaties (de z.g. National Communications) vergeleken met gegevens van EDGAR (Emission Database for…
Publicatie

De natuurplanner; Decision Support Systeem natuur en milieu. Versie 1.1

De Natuurplanner is een Decision Support Systeem voor de ondersteuning van het natuur- en milieubeleid van rijk en provincie, bedoeld voor: normstelling, voorspelling, dominante stress analyse…
Publicatie

Het effect van gebiedsgerichte maatregelen. Naar een ex-ante evaluatie van het gebiedenbeleid

In dit rapport wordt een aanzet gegeven om te komen tot een uniforme methodiek voor het uitvoeren van ex-ante evaluaties ten behoeve van het gebiedsgerichte milieubeleid.
Publicatie

Perspectieven voor de oplossing van de ammoniakproblematiek in de Nederlandse natuur

Depositie van ammoniak is een van de grootste bedreigingen voor de vitaliteit van de Nederlandse natuurgebieden. De scenario's uit de 4e Milieuverkenning geven aan dat in 2010 de ammoniakemissie zal…