Publicaties

5416 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

The 1996 RIVM Catalogue of International Datasets

RIVM's involvement in integrated environmental assessment, reporting and forecasting has brought about the development of a comprehensive information infrastructure. Over the last few years, this has…
Publicatie

Een meetopstelling voor het monitoren van droge depositiefluxen van SO2 op lage vegetatie

De verbeteringen van de meetopstelling die sinds 1987 operationeel is worden in dit rapport besproken. Verder worden de opstelling zelf en de nauwkeurigheid van de ermee bepaalde fluxen geëvalueerd…
Publicatie

De Safe Landing analyse: Gebruikershandleiding

In vergelijking met de lange tijdshorizon van klimaatverandering is de tijdshorizon van beleidsmakers noodzakelijkerwijs veel korter. Ter ondersteuning van de lopende klimaatonderhandelingen is een…
Publicatie

De 1996 RIVM catalogus van internationale datasets

De toenemende activiteiten van RIVM op het gebied van integrale milieu-rapportages en verkenningen heeft de ontwikkeling van een gedegen informatie-infrastructuur tot gevolg gehad. Dit heeft…
Publicatie

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1995

In dit rapport worden op basis van literatuurgegevens, metingen en modelberekeningen een beschrijving gegeven van de toestand van de luchtkwaliteit en de atmosferische depositie in Nederland in 1995…
Publicatie

Energiegebruik en emissies per vervoerwijze

Dit rapport vormt de basis voor een realistische vergelijking tussen verschillende personen- en goederenvervoerwijzen voor wat betreft energiegebruiks- en emissiefactoren. Veel aandacht wordt besteed…
Publicatie

De milieu-effecten van verstedelijking ; literatuurstudie en synthese

Stedelijke activiteiten veroorzaken verschillende milieu-effecten, zoals lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluidhinder en aantasting van natuur en landschap. Het ruimtelijk beleid kan een…
Publicatie

Een indicatorsysteem voor life support functies van de bodem in relatie tot biodiversiteit

In het Strategisch Plan van Aanpak biodiversiteit (SPA) worden beleidsdoelstellingen ontwikkeld voor het behoud van biodiversiteit buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Het duurzaam gebruik van…
Publicatie

Simulatie van de ruimtelijke perspectieven 2030

Dit rapport beschrijft een onderzoek om met de Ruimtescanner de vier ruimtelijke perspectieven uit het project Nederland 2030 van de Rijks Planologische Dienst (RPD) in beeld te brengen.
Publicatie

Duurzaam ruimtegebruik in het landelijk gebied ; een methodische verkenning naar de bijdrage van veranderd ruimtegebruik aan de milieukwaliteit

De aanleiding voor deze studie vormde de behoefte bij de Rijksplanologische Dienst van het Ministerie van VROM (Programma Ruimte Water, Milieu) om de beschikbare kennis over de relaties tussen…
Publicatie