Publicaties

5406 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Eindrapport waterkwaliteitsonderzoek Reeuwijkse plassen 1983-1992

Dit rapport beschrijft een studie naar de effecten van eutrofieringsbestrijding in de Reeuwijkse plassen, Elfhoeven en Nieuwenbroek (1983-1992), en een studie naar de effecten van biomanipulatie (ter…
Publicatie

Woningbouw, milieu-effecten van technische voorzieningen uit het plan van aanpak Duurzaam Bouwen

In deze model studie worden de milieu-effecten van een aantal technische maatregelen uit het plan van aanpak Duurzaam Bouwen beschouwd, over de periode 1995-2020. Het betreffen maatregelen voor de…
Publicatie

Bepaling van broeikasgasemissies: voorstudie als input voor de gezamenlijke International IPCC Expert Meeting/CKO-CCB Workshop over de vergelijking van top-down met bottom-up emissieschattingen

Voor de broeikasgassen CO 2 , CH 4 en N 2 O zijn bottom-up gegevens van officiële nationale inventarisaties (de z.g. National Communications) vergeleken met gegevens van EDGAR (Emission Database for…
Publicatie

Vergelijking van de abiotische en biotische modellering bij grondwaterstandsveranderingen in de voorspellingsmodellen SMART/MOVE en DEMNAT

In het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging is een vergelijkende studie verricht naar de verschillen en overeenkomsten tussen de ecologische voorspellingsmodellen SMART/MOVE en…
Publicatie

PCDitch, een model voor eutrofiering en vegetatie-ontwikkeling in sloten

Overmatige bemesting van landbouwpercelen belast poldersloten op een dusdanige wijze dat er een omslag kan optreden van helder water, met ondergedoken waterplanten, naar een volledige kroosbedekking…
Publicatie

Optimalisatie Milieurendement; methodiek en berekeningen voor optimale emissiereducties

In dit rapport worden methoden beschreven om een optimale keuze te kunnen maken uit alternatieve technische en ruimtelijke ordenings maatregelen om gestelde milieu-doelstellingen te bereiken.
Publicatie

Greenhouse Gas Emission Accounting: preliminary study as input to a joint International IPCC Expert Meeting/CKO-CCB Workshop on Comparison of Top-down versus Bottom-up Emission Estimates

Bottom-up data for carbon dioxide, methane and nitrous oxide from the official national inventories (National Communications) were compared with data from EDGAR (Emission Database for Global…
Publicatie

De natuurplanner; Decision Support Systeem natuur en milieu. Versie 1.1

De Natuurplanner is een Decision Support Systeem voor de ondersteuning van het natuur- en milieubeleid van rijk en provincie, bedoeld voor: normstelling, voorspelling, dominante stress analyse…
Publicatie

Het effect van gebiedsgerichte maatregelen. Naar een ex-ante evaluatie van het gebiedenbeleid

In dit rapport wordt een aanzet gegeven om te komen tot een uniforme methodiek voor het uitvoeren van ex-ante evaluaties ten behoeve van het gebiedsgerichte milieubeleid.
Publicatie

Effecten van prijsbeleid op verkeer en vervoer

De aandacht voor prijsbeleid in Nederland en de Europese Unie is recentelijk toegenomen. Dit rapport geeft een overzicht van Nederlandse en internationale literatuur over de effecten van prijsbeleid…
Publicatie