Publicaties

187 publicaties in het onderwerp 'Mobiliteit'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Samenstelling en herkomst van fijn stof in Nederland

Fijn stof heeft een negatieve invloed op de gezondheid en speelt een belangrijke rol in klimaatverandering. Om effectief mitigatiebeleid te kunnen formuleren is het noodzakelijk om de relatie tussen emissies, atmosferische omstandigheden en de concentraties van...

Bestendigheid van WLO-scenario’s

De ontwikkelingen in demografie, economie en mobiliteit vertonen de laatste tien jaar grote schommelingen. Daarmee rees de vraag of de WLO-toekomstscenario’s, die een belangrijke basis vormen voor het ruimtelijk beleid van de rijksoverheid, nog steeds bruikbaar zijn. Dat...

De vergeten transportsectoren

De sector verkeer en vervoer moet aanzienlijk minder broeikasgas uitstoten om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Voor het personenautoverkeer zijn de oplossingsrichtingen veelvuldig onderzocht. Aan de luchtvaart, het vrachtvervoer over de weg en de scheepvaart - samen...

Effecten van prijsbeleid in verkeer en vervoer, kennisoverzicht

Veranderingen van de prijs van brandstof, vliegtickets en openbaar vervoer hebben effect op het mobiliteitsgedrag. Het personenvervoer per openbaar vervoer en per luchtvaart en de vraag naar brandstof blijken redelijk prijsgevoelig. Het goederenvervoer over de weg is eveneens...

Betrokkenheid PBL bij brede heroverweging

Op verzoek van de voorzitters van de heroverwegingscommissies was het PBL als externe deskundige betrokken bij de werkgroepen Energie en klimaat, Leefomgeving en natuur, en Mobiliteit en water. Samen met het Centraal Planbureau (CPB) en enkele andere kennisinstituten (ECN en...

Pagina's