40 jaar onderweg: bevolking, infrastructuur, mobiliteit en regionale ontwikkeling

25-11-2013 | Publicatie

Er is veel veranderd in de afgelopen veertig jaar. De auto is gemeengoed geworden en dat heeft de suburbanisatie met name in de jaren zeventig gefaciliteerd. Het aantal inwoners van de grote steden daalde, waardoor autoverkeer nog verder groeide en het openbaar vervoer minder concurrerend werd. Vanaf de jaren negentig zijn steden, mede onder invloed van het VINEX-beleid, weer gaan groeien. Mobiliteit heeft in de afgelopen 40 jaar dus een hoge vlucht genomen, maar vertoont meer recent duidelijk een afvlakking in de groei. Die afvlakking komt niet alleen door de lagere bevolkingsgroei of door de lagere economische groei, maar ook door de vergrijzing.

Ontwikkeling van de verschillende modaliteiten

De verschillende modaliteiten hebben zich wisselend ontwikkeld, waarbij de auto vooral de eerste periode een hoge vlucht nam en treingebruik gestaag groeide, maar de infrastructuur daarvoor nauwelijks meer toenam. De veiligheid van het verkeer is fors toegenomen. Meest recent zien we aan de aanbodkant een sterke toename in het regionale railaanbod (metro en sneltram). Dit lijkt consistent met de huidige discussies in het ruimtelijk debat, die vooral gaan over multimodaliteit en ‘transit oriented development’.

Hogere eisen

Al met al is de mobiliteitsopgave voor de toekomst wat gematigder, maar niet gemakkelijker. Er is sprake van minder groei en minder geld, maar de burger is niet minder kritisch. Die wil nog steeds snelheid, veiligheid, luchtkwaliteit en betaalbaarheid. Zo verschuift de opgave van het uitrollen van nieuwe steden, nieuwe wegen en spoorlijnen naar het beheersen van een complex systeem, waar burgers steeds hogere eisen aan stellen.

Deze paper van Hans Hilbers en Daniëlle Snellen van het PBL is geschreven in het kader van het 40e Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk zijn. Zij kijken daarin terug op 40 jaar ontwikkelingen in bevolking, infrastructuur, mobiliteit en regionale ontwikkeling.