Nederland is een sterk verstedelijkt land. Een groot deel van de Nederlanders woont in steden of in de suburbane kernen daar omheen. Ook het platteland ligt grotendeels in de directe invloedssfeer van de steden en de inwoners maken volop gebruik van stedelijke voorzieningen. De ontwikkelingen die geleid hebben tot dit patroon van wonen, werken en leven noemen we ‘verstedelijking’.

Het PBL bestudeert verstedelijking vooral als fysiek-ruimtelijk proces en doet onderzoek naar hoe dit proces zich voltrekt, wat de gevolgen daarvan zijn voor mens, milieu en samenleving en hoe het beleid hierin zou kunnen sturen. Met regionaal-economische studies onderzoekt het PBL hoe de factor ruimte het economische gedrag van bedrijven, consumenten en de overheid beïnvloedt en hoe deze gedragingen op hun beurt invloed hebben op de (ruimtelijke) economische ontwikkeling.

Zie het Compendium voor de Leefomgeving voor: