Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Industrie

Deze notitie beschrijft de achtergronden van de methodiek bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector industrie. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde instrumenten en maatregelen voor de sector industrie om hun emissie van broeikasgassen terug te dringen.

Het achtergronddocument gaat in op de methodiek, de gehanteerde achterliggende gegevens, aannames en kengetallen voor de effectanalyse alsook de onderbouwing voor de bandbreedte(s) van de geraamde emissiereductie(s).

Het achtergronddocument moet niet zozeer als een zelfstandig leesbaar rapport worden gezien, maar als een toelichting bij hoofdstuk 10 ‘industrie’ van het PBL-rapport ‘Effecten ontwerp klimaatakkoord’ en beschrijft welke beleidsvarianten zijn doorgerekend met de bijbehorende onzekerheid. Tevens is het concept achter de ‘Analysetool industrie’ nader beschreven.

Auteurs

Jan Ros (PBL) en Wouter Wetzels (ECN part of TNO)

Kenmerken

Publicatietitel
Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Industrie
Publicatiedatum
10 mei 2019
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3730