Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd op hun effecten op 3 leefomgevingsthema’s: mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat. Deze analyse beoogt partijen en kiezers te informeren over de effecten van de verschillende beleidsvoornemens. Deelnemende partije zijn VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij.

De 3 thema’s zijn gekozen vanwege het belang ervan voor de leefomgeving en in het bijzonder omdat deze politiek en maatschappelijk relevant zijn voor de komende kabinetsperiode. Binnen elk thema is een set indicatoren vastgesteld die de effecten van de voorgestelde maatregelenpakketten voldoende representeren en waarvan de effecten binnen de beschikbare periode met het beschikbare instrumentarium bepaald konden worden. Onderdeel daarvan is ook inzicht in de nationale kosten voor overheid en samenleving. Naast de weergave van de kernindicatoren worden andere relevante effecten kwalitatief besproken.

De effecten op de leefomgeving worden berekend ten opzichte van huidig beleid (basispad). Dit basispad ontlenen we aan de Nationale Energieverkenning 2016. Omwille van de compactheid en onderlinge vergelijkbaarheid is de analyse gericht op één enkel zichtjaar: 2030. Op die termijn zijn de effecten van maatregelen goed zichtbaar. Bij het thema energie & klimaat is daarnaast een indicator opgenomen die de voortgang in beeld brengt van de energietransitie op langere termijn (2050). De reden hiervoor is dat niet alle maatregelen die voor de energietransitie van belang zijn al leiden tot een emissiereductie in 2030.

De uitkomsten van deze analyse zijn niet in beton gegoten. Bij bijvoorbeeld een hogere of juist lagere economische groei, snellere of minder snelle technologische ontwikkeling, meer of minder internationaal klimaatbeleid, kan de wereld in 2030 anders zijn. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de effecten van maatregelen; dit geldt dan voor alle partijen op een vergelijkbare manier. Daarmee verschaft de analyse – op basis van de kennis en modellen van nu – inzicht in hoe de programma’s van politieke partijen onderling verschillen in hun effecten.

De analyse maakt duidelijk dat de maatregelen en dus de effecten op de leefomgeving sterk verschillen tussen de partijen.
 

Auteurs

Hans Hilbers, Klara Schure, Jan van Dam, Bert Daniëls, Petra van Egmond, Gerben Geilenkirchen, Marjon Hendriks, Arjen van Hinsberg, Maarten ’t Hoen, Robert Koelemeijer, Paul Koutstaal, Sonja Kruitwagen, Jordy van Meerkerk, Marits Pieters, Jan Ros, Sietske van der Sluis, Daniëlle Snellen, Pim Vugteveen

Kenmerken

Publicatietitel
Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021
Publicatiedatum
16 februari 2017
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2568