Methodiek voor de analyse van transitiebeleid

Het PBL heeft de leefomgevingseffecten van zeven verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Een van de indicatoren binnen het thema energie & klimaat betreft de transitie naar een broeikasgasarme samenleving; in het kort ‘energietransitie’ omdat in het huidige systeem de meeste broeikasgasemissies samenhangen met het gebruik van energie. Deze energietransitie moet eraan bijdragen dat de mondiale temperatuurstijging onder de 2oC blijft. Dat de temperatuurtoename beperkt moet worden is een van de afspraken die is vastgelegd  in het Klimaatakkoord van Parijs.

De mate waarin de partijprogramma’s de energietransitie ondersteunen wordt uitgedrukt in een aparte indicator (naast de emissiereductie van broeikasgassen in 2030) omdat niet alle maatregelen al in 2030 tot een emisssiereductie leiden. In dit achtergrondrapport leggen we uit welke methodiek aan de gevolgde kwalitatieve analyse ten grondslag ligt en hoe de score van 0 tot 10 tot stand komt. Ook wordt uitgelegd wat de score is van het huidige beleid (het ‘basispad’) middels deze methodiek.

In de rapportage Analyse Leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma’s 2017-2021 is de bijdrage aan de transitie per partij nader uitgewerkt.

 

Auteurs

Jan Ros

Kenmerken

Publicatietitel
Methodiek voor de analyse van transitiebeleid
Publicatiedatum
16 februari 2017
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2849