Beleidsbrief landschapsinclusief denken en doen

21-03-2019 | Publicatie

De transities waar Nederland voor staat – de energietransitie, de klimaatadaptatie, de heroriëntatie van de landbouw, de voortgaande verstedelijking en natuurontwikkeling – en de daaruit voortvloeiende ruimteclaims zullen grote effecten hebben op het bestaande landschap. De urgentie voor een solide, ‘landschapsinclusief’ beleid is groot. De provincies hebben hierbij een centrale rol.

Het PBL werkt  aan een signalenrapport over het Nederlandse landschap en landschapsbeleid. Vooruitlopend daarop is, met het oog op de formatie van nieuwe colleges in de provincies en waterschappen en de totstandkoming van de provinciale omgevingsvisie, een notitie met  suggesties voor een ‘landschapsinclusief’ provinciaal omgevingsbeleid opgesteld, opdat de verschillende ruimtelijke opgaven in hun onderlinge samenhang kunnen worden ingevuld.

Het PBL beveelt hierin aan om:

  • de grote transities met elkaar te verbinden, en hierbij te streven naar synergie en zuinig ruimtegebruik;
  • de provincie als regisseur in dit proces op te laten treden;
  • daarbij het landschap als integratiekader te nemen;
  • te zorgen voor lokaal en regionaal draagvlak.

Zo kan worden voorkomen dat het landschap van de toekomst de mogelijk ongewenste optelsom is van uiteenlopende sectorale ruimteclaims en ruimtelijke ingrepen.