Zorg voor landschap

Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid

Het PBL-signalenrapport "Zorg voor landschap" pleit voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het is wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt een van de conclusies.

Verschillende gebruiksfuncties komen samen in het landschap

Het Nederlandse landschap is in de afgelopen 30 jaar sterk veranderd door verstedelijking en de komst van data- en distributiecentra, windmolens en zonneparken. Ook zijn er door schaalvergroting en efficiëntieverhoging in de landbouw vertrouwde elementen verdwenen, zoals sloten, bomen en houtwallen. In de komende decennia zullen nieuwe ruimteclaims voor  woningbouw, infrastructuur, nieuwe bedrijven, energietransitie, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling grote gevolgen hebben voor het landschap. Veel mensen – en inmiddels ook politici en beleidsmakers – maken zich daar zorgen over.

Maatschappelijk draagvlak

De grote opgaven voor klimaat, landbouw, milieu, energie en economische ontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden; een oplossing voor de ene sector kán immers ook iets betekenen voor een andere sector. Zorg voor het Nederlandse landschap biedt daarvoor een goed platform: een landschapsinclusieve benadering biedt ruimte en meer maatschappelijk draagvlak voor de noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen.

Ladder meervoudig ruimtegebruik

Met enkele aanpassingen van het Besluit kwaliteit leefomgeving, een Ladder meervoudig ruimtegebruik én een verbreding van de Nederlandse uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie kunnen stappen worden gezet naar een landschapsinclusief en meer effectief omgevingsbeleid. Daarmee worden provincies geprikkeld hun landschap te inventariseren en van doelen te voorzien. Dat biedt waterschappen, gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties een goede basis voor duurzame oplossingen van sectorale vraagstukken.

Auteurs

PBL Auteurs
Frank van Dam Leo Pols Hans Elzenga

Kenmerken

Publicatietitel
Zorg voor landschap
Publicatiesubtitel
Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid
Publicatiedatum
11 november 2019
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
128
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3346