Beleidslessen eco-innovatie

01-10-2018 | Rapport

Deze studie analyseert de belemmeringen voor eco-innovaties in Nederland. Eco-innovaties kunnen alleen succesvol worden als aan meerdere voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden variëren van de benodigde kennisontwikkeling, tot vraagontwikkeling voor eco-innovaties, en ondernemers die de eco-innovaties ‘in de markt te zetten’. Met andere woorden: een goed functionerend innovatiesysteem is een voorwaarde voor succesvolle eco-innovaties.

Met een analyse van 12 verschillende domeinen brengen we de algemeen ontbrekende voorwaarden voor eco-innovaties in kaart. Hierbij is gebruikgemaakt van de resultaten en conclusies uit eerdere empirische PBL-studies naar eco-innovatie.

Gebrek aan middelen en marktvraag staan eco-innovaties in de weg

Er zijn 2 belemmeringen zichtbaar bij nagenoeg alle eco-innovaties die in eerdere PBL-studies zijn onderzocht. Ten eerste komen eco-innovaties moeilijk aan het benodigde kapitaal. In vergelijking met generieke innovaties hebben eco-innovaties vaak geen of een minder rendabele businesscase.

Ten tweede ontbreekt een veeleisende marktvraag in veel gevallen. De vraag naar eco-innovatie is in hoge mate afhankelijk van milieubeleid. Niet de omvang van de Nederlandse markt, maar juist de kwaliteit van de Nederlandse marktvraag is van cruciaal belang voor eco-innovaties.

Specifieke beleidsaandacht voor eco-innovatie helpt vergroening

De studie bekijkt 3 beleidsterreinen die zijn gerelateerd aan eco-innovatie en die kunnen bijdragen aan het verder stimuleren van eco-innovaties: het generieke innovatiebeleid, milieubeleid en topsectorenbeleid.

Deze studie werkt 3 belangrijke observaties uit:

  • Generiek innovatiebeleid biedt beperkte specifieke financiering voor eco-innovatie.
  • Ambitieus milieubeleid is cruciaal voor de marktvorming voor eco-innovatie.
  • Het centraal stellen van vergroening als maatschappelijke opgave binnen het topsectorenbeleid kan eco-innovatie stimuleren.