Broeikasgasemissies in Nederland 1990-2008

11-06-2010 | Publicatie

Dit rapport bevat trendanalyses voor de emissies van broeikasgassen in de periode 1990-2008 mede op basis van documentatie van de gebruikte berekeningsmethoden, emissiefactoren en databronnen. Daarnaast wordt een analyse van zogenaamde sleutelbronnen en de onzekerheid in hun emissies gepresenteerd inclusief een overzicht van het kwaliteitssysteem en de validatie van de emissiecijfers voor de Nederlandse Emissieregistratie. Ook omvat het rapport voor de eerste keer de verplichte rapportage in het kader van het Kyoto protocol.

Ontwikkeling in broeikasgasemissies in Nederland 1990-2008

De totale emissie van de zes broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten in 2008 is ten opzichte van het basisjaar (1990/1995) met 3% gedaald tot 206,9 Tg CO2-equivalenten. De emissie van CO2 is sinds 1990 met circa 10% toegenomen, terwijl de emissies van de andere broeikasgassen met circa 42% zijn afgenomen ten opzichte van het basisjaar.

Figuur: grafiek broeikasgrasemissies (exclusied LULUCF) 1990-2008 (PBL); De totale emissie van de zes broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten in 2008 is ten opzichte van het basisjaar (1990/1995) met 3% gedaald tot 206,9 Tg CO2-equivalenten

Ten opzichte van 2007 zijn de totale broeikasgasemissies in 2008 ongeveer gelijk gebleven. De CO2-emissies zijn toegenomen met ongeveer 2% in 2008. Deze stijging werd gecompenseerd door een sterke daling van de N2O emissie (-24%). De daling is het gevolg van genomen maatregelen bij de salpeterzuurproductie waardoor de emissie in deze sector met 3,7 Tg (CO2 eq) is afgenomen.

Voornoemde emissiewaarden zijn allen exclusief de emissies uit landgebruik en bossen (LULUCF).