De bestendige binnenstad

De angst voor uitholling van binnensteden is deels ongegrond. De leegstand van winkels en kantoren neemt weliswaar toe, maar er zijn veel mogelijkheden om deze panden een andere functie te geven. Winkels of kantoren kunnen bijvoorbeeld woningen worden.

Dit is de belangrijkste conclusie uit de notitie ‘Bestendige Binnenstad’, die het PBL in opdracht van Het ministerie van IenM heeft opgesteld. Het ministerie vroeg het PBL om onderzoek te doen naar de Nederlandse binnensteden naar aanleiding van de motie van Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66). De motie vraagt om een analyse van ‘het leefklimaat, het vestigingsklimaat, de economische structuur en het voorzieningenniveau van onze binnensteden’ en om ‘daarbij zowel te kijken naar toekomstige kansen als belemmerende factoren en regelgeving’.

In de notitie komen alle in de motie genoemde onderwerpen aan bod. Daarnaast schenken wij aandacht aan de leegstandsproblematiek, die in de motie wel genoemd wordt, maar niet in de formele vraagstelling staat.

Overige belangrijke conclusies in de notitie zijn:

  • Mede vanwege ruimtegebrek loopt de groei van bedrijven en werkgelegenheid in binnensteden achter bij die in andere gebieden, maar dat zegt weinig over de vitaliteit van die binnensteden. In de binnensteden is de kantorenleegstand kleiner dan elders.
  • Er zijn grote verschillen tussen binnensteden onderling, waardoor strategieën ter versterking van leefbaarheid en vitaliteit maatwerk vergen. Gezien het schaalniveau is dit vooral een lokale en regionale aangelegenheid.
  • In binnensteden is de belemmerende werking van nationale regelgeving niet wezenlijk groter dan daarbuiten. De meeste (belemmerende) regelgeving is lokaal van aard.

Auteurs

David Evers, Joost Tennekes, Frank van Dongen

Kenmerken

Publicatietitel
De bestendige binnenstad. Een verkenning van de leegstand, het leefklimaat, het voorzieningenniveau, het vestigingsklimaat en de economische structuur van de Nederlandse binnenstad
Publicatiedatum
15 december 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1470