De economische samenhang tussen regio's in Nederland

25-04-2019 | Publicatie

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kader van de Beleidsverkenning Vestigingsklimaat Nederland (BVNL) de ruimtelijk-economische samenhang van Nederlandse regio’s onderzocht.

Met deze Policy Brief ‘De Economische samenhang tussen regio’s in Nederland’ hopen we bij te dragen aan de visievorming over het regionaal-economisch beleid van de Nederlandse overheid en input te leveren aan verschillende beleidsprocessen, zoals de REOS en de NOVI (De Nationale Omgevingsvisie). De studie keek op basis van gedetailleerde informatie met name naar de wijze waarop bedrijfstakken via handelsrelaties met elkaar zijn verbonden.

Voornaamste conclusie is dat regio’s grotendeels economisch zelfstandig functionerende eenheden zijn die slechts in beperkte mate met elkaar samenhangen. Regio specifiek beleid komt met name ten goede aan de betreffende regio zelf. Economisch zwakkere regio’s profiteren slechts weinig van investeringen in de economisch sterke regio’s. Omgekeerd slaan regionale investeringen ter versterking van economisch zwakkere regio’s (gedeeltelijk) wel neer in de economisch sterkste Nederlandse regio’s (Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant). Als het doel van beleid grotere regionaal economische gelijkheid is, dan is het van belang de economische groei van een zwakkere regio zelf te stimuleren en niet te wachten tot de groei van de sterkste Nederlandse regio’s zich vertaalt in groei van de zwakkere regio’s (trickle down).

Naast specifiek beleid gericht op regio’s kan ook sectoraal beleid regionale verschillen beïnvloeden. Met name de technologische industrie en de kennisintensieve diensten hangen sterk samen tussen verschillende regio’s. Hierdoor slaat groei van deze sectoren weliswaar neer in veel regio’s, maar uiteindelijk met name in het technologiecluster (Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland) en het cluster van kennisintensieve diensten (Utrecht en mindere mate Noord-Holland).