Evaluatie City Deals

In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden geadresseerd in Agenda Stad, bijvoorbeeld klimaatadaptatie, binnenstedelijk bouwen en stedelijke bereikbaarheid. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) het instrument City Deals geëvalueerd.

Leren voor toekomstig beleid steden en innovatie

Het doel van de evaluatie is een beeld te krijgen van de huidige beleids- en uitvoeringspraktijk rondom de City Deals en daarvan te kunnen leren voor het opstellen en uitvoeren van toekomstig beleid op het gebied van steden, experimenten, innovatie en transitie. Het PBL heeft de verschillende soorten betrokken partijen geïnterviewd over hun opvattingen over en ervaringen met City Deals. In de analyse is in aansluiting op wetenschappelijke literatuur op het gebied van ‘multilevel governance’ en transitiestudies de nadruk gelegd op hoe betrokken partijen op nieuwe manieren communiceren en samenwerken (‘horizontaal’, ‘verticaal’ en ‘cross-sectoraal’), en op hoe City Deals experimenten en innovatie bevorderen (bijvoorbeeld door een ‘beschermde’ omgeving te creëren waarin uitzonderingen op regels mogelijk zijn).

11 City Deals onderzocht

De eerste City Deals zijn net afgerond, veel andere (17 in totaal) lopen nog. Het gaat dus om een ex durante-evaluatie, zodat er al tijdens de rit kan worden geleerd. In het onderzoek is een selectie van 11 deals betrokken (van afgerond tot vervallen, diverse thema’s, grotere en kleinere steden verspreid over Nederland, diverse rijksdepartementen):

 • Roadmap Next Economy;
 • Circulaire stad;
 • De inclusieve stad;
 • Naar een digitale woonomgeving;
 • Health Hub;
 • Klimaatadaptatie;
 • Binnenstedelijk bouwen en transformatie;
 • Warm welkom voor talent;
 • Voedsel op de stedelijke agenda;
 • Stedelijke bereikbaarheid;
 • Gezonde verstedelijking.

Auteurs

David Hamers, Marloes Dignum & David Evers

Kenmerken

Publicatietitel
Evaluatie City Deals
Publicatiedatum
2 juni 2017
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2915