Frictie op de arbeidsmarkt door de energietransitie - een modelverkenning

08-04-2019 | Publicatie

Op verzoek van het Klimaatberaad hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Researchcentrum voor Opleiding en Arbeidsmarkt (ROA) verkend hoe hun modellen kunnen worden gekoppeld. Het nieuw samengestelde model biedt inzicht in waar knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen ontstaan door de energietransitie. Het beschreven model draagt bij aan keuzes ten aanzien van de nadere invulling van het energietransitiebeleid en geeft inzicht waar eventueel aanvullend arbeidsmarktbeleid nodig is. 

Arbeidstekorten of -overschotten

Het beschreven model legt de basis voor een verkenning van de korte- en middenlangetermijneffecten op de arbeidsmarkt van keuzes in het energietransitiebeleid. Daarvoor zijn de modellen uit de eerder verschenen PBL-quickscan ‘Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt’ gekoppeld aan het arbeidsmarktprognosemodel van ROA. Het nieuw samengestelde model biedt inzicht in welke sectoren, beroepen en opleidingen knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen ontstaan. Dit rapport beschrijft hoe dit is gedaan en welke inzichten dit kan opleveren voor de nadere invulling van energietransititiebeleid.

Aanvullingen voor een toepassing op het Klimaatakkoord

Ten tijde van het schrijven van dit rapport was het Klimaatakkoord nog onvoldoende uitgewerkt om de effecten van dit akkoord op de Nederlandse arbeidsmarkt te bekijken. Daarom illustreren we de inzichten die het model biedt aan de hand van een zelf ontwikkeld scenario voor de energietransitie. Daarnaast geven we aan welke aanvullende informatie nodig is voor een toepassing van het model voor een doorrekening van het Klimaatakkoord of andere maatregelen binnen het domein van de energietransitie. Het gaat dan zowel om de nadere invulling van het Klimaatakkoord (beoogde investeringen, financiering daarvan en inzet beleidsinstrumenten) als nader inzicht in de sectoren en regio’s waar de investeringen zullen neerslaan en hoe de productie binnen sectoren door de energietransitie kan veranderen.