Maatschappelijke ontwrichting door overstromingen voorkomen?

Publicatie

In dit rapport wordt verkend wat het begrip groepsrisico inhoudt en hoe het als grondslag kan worden gebruikt voor actualisatie van het beleid inzake overstromingsrisico's, zoals dat momenteel vorm krijgt (in het Deltaprogramma en bij het ministerie van IenM). Meer specifiek is verkend met welke (combinatie van) maatregelen het groepsrisico kan worden verkleind.

Achtergrond voor deze verkenning is dat strategieën voor overstromingsrisicobeheersing doelmatig moeten zijn op een reeks van criteria, waaronder het voorkómen van onbeheersbare rampen met enorme schade, grote aantallen slachtoffers, en imagoschade voor ons land. Vanuit dat perspectief gaat het niet meer uitsluitend om de aanvaardbaarheid van risico's, maar ook om de aanvaardbaarheid van gevolgen, hoe klein de kans erop ook is. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het begrip groepsrisico, op de wijze van representeren, op verschillende manieren om te oordelen over de aanvaardbaarheid van een bepaalde situatie, op de situatie in Nederland in het heden en in de nabije toekomst (met nieuwe normen) en op mogelijke maatregelen om het groepsrisico te verkleinen. In het laatste hoofdstuk wordt een perspectief geschetst, waarbij slimmere evacuatie ('adaptieve evacuatie') en het zoveel mogelijk uitsluiten van plotselinge onverwachte dijkdoorbraken bij risicovolle plekken ('praktisch doorbraakvrije dijken') het groepsrisico in Nederland verder kunnen verkleinen.

Auteurs

Frans Klijn (Deltares), Bas Kolen (HKV), Joost Knoop (PBL), Dennis Wagenaar, Karin de Bruijn, Laurens Bouwer (allen Deltares)

Kenmerken

Publicatietitel
Maatschappelijke ontwrichting door overstromingen voorkomen?
Publicatiedatum
31 december 2013
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1675