Monitor concept-RES

Een analyse van de concept-Regionale Energie Strategieën

De Monitor concept-RES brengt op verzoek van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën in beeld in hoeverre de doelstelling voor de opwekking van 35 terawattuur door middel van hernieuwbare elektriciteit uit wind en grootschalig zon-PV installaties op land lijkt te kunnen worden bereikt in 2030 op basis van alle dertig concept-RES’en.

Met een RES brengen regio’s samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en bewoners regionaal gedragen keuzes tot stand om doelen uit het Klimaatakkoord te verwezenlijken. De per 1 oktober 2020 aangeboden concept-RES’en vormen hiervoor een eerste formele stap.

Focus op het halen van het doel van 35 terawattuur

De Monitor brengt in beeld in hoeverre de doelstelling voor de opwekking van 35 terawattuur kan worden bereikt in 2030 op basis van alle dertig concept-RES’en. De monitoring van de voortgang van de Regionale Structuur Warmte (RSW) beperkt zich tot een beschrijving van de hoofdlijnen uit de tussentijdse analyse.

Verdiepende analyse

Deze Monitor levert een kwantitatieve verdieping van de tussentijdse analyse die het PBL heeft gepubliceerd op 1 oktober 2020. De Monitor beschrijft de bevindingen in de context van recente ontwikkelingen rond de meer kwalitatieve thema’s: ruimtegebruik, draagvlak en energiesysteemefficiëntie (het netwerk). De Monitor laat zien wat de impact van kwantitatieve en kwalitatieve onzekerheden zou kunnen zijn op de realisatie van de plannen en projecten, en daarmee op de waarschijnlijkheid van het halen van de doelen in 2030.

Op basis van de analyse voor deze Monitor doet het PBL enkele aanbevelingen voor het vervolgproces van de RES’en, die ook bij het opstellen van de RES 1.0 kunnen worden meegenomen.

De bevindingen van deze Monitor zijn in eerste instantie gericht aan de opdrachtgevers van de RES - de Unie van Waterschappen, de VNG, het IPO en de ministeries van BZK en EZK –, het Nationaal Programma RES en aan de regio’s. In tweede instantie beoogt de Monitor andere belanghebbenden bij het RES-proces te informeren over de voortgang van de RES’en.

Auteurs

PBL Auteurs
Jan Matthijsen Anastasia Chranioti Marloes Dignum Hans Eerens Hans Elzenga Anton van Hoorn Joost Tennekes Martine Uyterlinde

Kenmerken

Publicatietitel
Monitor concept-RES
Publicatiesubtitel
Een analyse van de concept-Regionale Energie Strategieën
Publicatiedatum
1 februari 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
60
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4297