Naar toekomstbestendige mondiale milieurapportages

Mondiale milieurapportages spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van milieubeleid. Ze bieden inzicht in de oorzaken en gevolgen van milieuvraagstukken, alsmede mogelijke oplossingen, op basis van voortschrijdende wetenschappelijke kennis. Om ook in de toekomst hun waarde voor milieubeleid te behouden is het een vereiste dat deze – veelal terugkerende – rapportages meebewegen met de dynamiek in wetenschap, beleid en samenleving.

PBL heeft een analyse gemaakt van de rol van mondiale milieurapportages, zoals geproduceerd door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) en het United Nations Environment Programme (UNEP). Deze rapportages komen tot stand in zeer gestructureerde processen, afgestemd op de context van de besluitvorming die de rapportage dient te informeren. Die context kan veranderen, bijvoorbeeld door een toenemende betrokkenheid van niet-statelijke actoren in milieubeleid of door een groeiend debat over de waardenvrijheid van wetenschap. Het is van belang om bij het tot stand komen van deze milieurapportages voldoende in te spelen op deze dynamiek in de context, zodat de rapportages beleidsrelevant en toekomstbestendig blijven.

Opties voor toekomstbestendige mondiale milieurapportages

Dit rapport reikt een aantal opties aan om bij de opstelling van nieuwe en terugkerende mondiale milieurapportages mee te bewegen met de dynamiek in wetenschap, beleid en samenleving.

  • Richt rapportage ook op niet-statelijke actoren en betrek ze bij het proces
  • Verbeter de coördinatie tussen niches in het assessmentlandschap
  • Stem de vorm van de rapportage af op de functie
  • Integreer verschillende wereldbeelden en normen en waarden in de rapportage
  • Onderstut activiteiten die de productie en het gebruik van de rapportage ondersteunen

Maak gebruik van strategische momenten

De geschiktheid van elk van deze opties is mede afhankelijk van welk doel een rapportage precies dient, ook in relatie tot andere rapportages. Zo kennen diverse terugkerende mondiale milieurapportages momenten, met name tussen rapportagecycli in, waarop een discussie kan plaatsvinden over het doel, doelgroep en bereik van een (eventuele) toekomstige iteratie van de rapportage. Beleidsmakers en anderen kunnen deze momenten aangrijpen om een strategische (her)oriëntatie van de rapportage te bewerkstelligen. Om tot een gedegen afweging te komen waarin eventuele ingrijpende veranderingen mogelijk zijn dienen zij hier voldoende tijd en ruimte voor te creëren.

Auteurs

PBL Auteurs
Timo Maas Marcel Kok Paul Lucas

Kenmerken

Publicatietitel
Keeping global environmental assessments fit for purpose
Publicatiesubtitel
Challenges and opportunities for a changing context
Publicatiedatum
6 augustus 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
62
Publicatietaal
Engels
Productnummer
3492