Nederlands natuurbeleid in internationale context

Het natuurherstel in Nederland is, ondanks verbetering op onderdelen, onvoldoende om aan de internationale doelen te voldoen. Na voltooiing in 2027 is het Natuurnetwerk nog niet groot genoeg en zijn de milieucondities onvoldoende om de Vogel- en Habitatrichtlijn-soorten te behouden. De nieuwe EU natuurdoelen kunnen alleen worden gehaald als er tegelijkertijd wordt ingezet op een verduurzaming van de landbouw, een verandering in het consumptiepatroon en een verduurzaming van de energievoorziening.

Het PBL heeft in samenwerking met Wageningen University & Research het Nederlandse natuurbeleid geƫvalueerd en een eerste verkenning uitgevoerd naar de betekenis van de internationale ambities voor het natuurbeleid in Nederland.

Samenhangend netwerk natuurgebieden

Het areaal beschermd natuurgebied in Nederland is in aandeel (26%) niet heel ver verwijderd van het EU-doel van 30% beschermd gebied in 2030. Tegelijkertijd is de kwaliteit van die natuur niet op orde. Naast voldoende beschermd gebied is het verbeteren van de ruimtelijke samenhang, de milieucondities en een geĆÆntegreerde ligging in het omringende landschap noodzakelijk voor de biodiversiteit. Daarbij is het wenselijk dat natuurgebieden worden verbonden met duurzaam beheerd landelijk gebied.

Natuurherstel

De doelstelling van de EU is om ervoor te zorgen dat in 2030 de habitats en soorten niet zijn verslechterd en tenminste 30% hiervan in een gunstige staat verkeert. Voor Nederland geldt dat volgens modelberekeningen een doelbereik van 90% mogelijk is als milieucondities en ruimtelijke condities voor het voorbestaan van de VHR-soorten aanmerkelijk verbeteren. Dit is alleen haalbaar als naast het natuurbeleid ook de landbouw inzet op verdere verduurzaming. 
Het landgebruik voor voedselproductie en de gebruikte landbouwproductiemethoden bepalen in belangrijke mate het biodiversiteitsverlies. Het kabinet streeft naar een halvering van de ecologische voetafdruk voor 2050. Dit is alleen mogelijk als er tegelijkertijd wordt ingezet op energiebesparing, het gebruik van duurzame energiebronnen, een circulaire economie, duurzame voedselproductie, het tegengaan van voedselverspilling en het veranderen van consumptiepatronen.

Het rapport Nederlands natuurbeleid in internationale context is verschenen als beleidsstudie bij de in september 2020 verschenen Balans voor de Leefomgeving.

Auteurs

PBL Auteurs
Hendrien Bredenoord Marcel Kok Mark van Oorschot
Overige auteurs
Marlies Sanders (WUR-WOT) (Eerste auteur)

Kenmerken

Publicatietitel
Nederlands natuurbeleid in internationale context
Publicatiesubtitel
Voortgang realisatie natuur- en biodiversiteitsbeleid
Publicatiedatum
14 december 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
180
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3889