Position Paper Expertsessie verhandelbare stikstofrechten

In de Stikstofproblematiek is het bij de keuze van een milieubeleidsinstrument van belang goed af te bakenen wat het doel is van het instrument, welke vormgevingskeuzes er zijn en wat de samenhang is met de context waarbinnen het instrument beoogd wordt te werken.

Deze notitie is door prof. dr. H.R.J. Vollebergh ingebracht bij een expertsessie op 18 januari 2020  over verhandelbare stikstofrechten, georganiseerd door het Adviescollege Stikstofproblematiek.
Uitgangspunt is de vraag in de notitie van het Adviescollege Stikstofproblematiek of verhandelbare stikstofrechten een passende oplossing bieden voor het bereiken van een “structurele oplossing” voor de stikstofproblematiek in Nederland (Adviescollege Stikstofproblematiek, 2020). Het antwoord hierop kan niet los worden gezien van de vraag waarvoor precies een oplossing wordt gezocht. In deze notitie van het PBL wordt daarom eerst stilgestaan bij het doel waarvoor het instrument verhandelbare rechten een oplossing zou moeten bieden. Vervolgens komt de vormgevingsvraag met betrekking tot deze rechten aan de orde. Tot slot wordt ingegaan op de bredere context waarbinnen dit instrument een rol zou moeten gaan spelen en op de vraag of het in dat kader wel het meest voor de hand liggende instrument is.

Auteurs

PBL Auteurs
Herman Vollebergh

Kenmerken

Publicatietitel
Position Paper Expertsessie verhandelbare stikstofrechten
Publicatiedatum
23 juni 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
7
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4216