Praktijkervaring energie en natuur

Natuur en Regionale Energie Strategieën

Natuur en zonne- en windenergie op land gaan niet vanzelfsprekend samen maar een groeiend aantal partijen verkent de mogelijkheden om slimme ontwerpen te maken. Met de toename van aantal zonne- en windparken als gevolg van de regionale energie strategieën (RES) zijn er ook vragen over hoe natuur een rol speelt bij de afweging over de plek van zonne- en windparken. Een verkenning van Rho Adviseurs in opdracht van PBL schetst de problematiek en illustreert aan de hand van praktijkvoorbeelden handelingsopties voor het Rijk, provincies, regio's en gemeenten.

Ruimtelijke afweging bij hernieuwbare elektriciteitsopwekking en natuur

Zowel de verwachte groei in de opwekking van hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon op land, als het noodzakelijke herstel van natuur door de afname van de biodiversiteit, doen een beroep op ruimte. Het PBL monitort de RES, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Natuur valt strikt genomen buiten de scope van de PBL Monitor RES. Toch zien we, volgend op signalen uit de praktijk, wel het belang om natuur als onderdeel van de impact van de RES te verkennen.

Rho adviseurs heeft in opdracht van PBL gezocht naar handelingsopties voor meer natuurkwaliteit in de RES. Daarbij is Rho uitgegaan van het ruimtelijke planningsproces, de verschillende momenten in de totstandkoming van een wind- of zonnepark op beide schaalniveaus, nationaal en decentraal.

Auteurs

PBL Auteurs
Jan Matthijsen Anton van Hoorn
Overige auteurs
Guido van Loenen (Rho adviseurs)
Faya Jansen (Rho adviseurs)

Kenmerken

Publicatietitel
Praktijkervaring energie en natuur
Publicatiesubtitel
Natuur en Regionale Energie Strategieën
Publicatiedatum
5 april 2023
Publicatie type
Publicatie
Aantal pagina's
64
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5167