Monitor RES 1.0

Een analyse van de regionale energiestrategieën 1.0

Op verzoek van het ministerie van EZK monitort het PBL de voortgang van de RES’en. In deze Monitor reflecteren we op de stand van zaken rond de RES 1.0. We analyseren of met de voorstellen van de 30 energieregio’s het doel van 35 terawattuur (TWh) kan worden bereikt, en kijken daarbij naar de ontwikkelingen rond de thema’s ruimtelijke inpassing, maatschappelijk draagvlak en capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

Daarnaast kijken we naar de voortgang van de Regionale Structuur Warmte (RSW), die de energieregio’s ontwikkelen als onderdeel van hun energiestrategie.

Met een RES brengen energieregio’s samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en bewoners regionaal gedragen keuzes tot stand om doelen uit het Klimaatakkoord te verwezenlijken. De regionale energiestrategieën (RES’en) 1.0 die op 1 juli 2021 aangeboden zijn aan het NP RES, zijn een formele stap richting het halen van de nationaal gestelde doelen voor opwekking van hernieuwbare elektriciteit en warmteproductie.

Het doel van 35 terawattuur in 2030 is leidend

In de Monitor RES 1.0 is, net zoals in de Monitor concept-RES, de uitspraak over het halen van het kwantitatieve doel dat voor de regio’s gezamenlijk is gesteld, leidend: uiterlijk in 2030 moeten de regio’s gezamenlijk ten minste 35 TWh elektriciteit produceren uit windturbines en grootschalige zon-pv-systemen op land, daken en grote wateren. Het tweede doel, het opstellen van een Regionale Structuur Warmte (RSW), is een procesdoel waarvan we in deze monitor op hoofdlijnen de voortgang rapporteren.

Een nationale spiegel voor de regionale plannen

Het PBL reikt met de Monitor RES een ‘nationale spiegel’ van de RES aan. In het rapport leggen we de verbinding tussen het regionale en het nationale schaalniveau. In vergelijking met de Monitor concept-RES geven we in deze publicatie meer aandacht aan regionale verschillen en overeenkomsten en zijn die waar mogelijk ook kwantitatief uitgewerkt. De kwalitatieve onderwerpen (ruimtegebruik, draagvlak en energiesysteemefficiëntie) analyseren we op hoofdlijnen. Daarbij ligt de focus op de aandachtspunten en onzekerheden die in de uitwerking van de plannen een rol zullen spelen.

Doorontwikkeling van monitoring rond de RES

De regio’s hebben in 2021 hun regionale energiestrategieën opgeleverd en bestuurlijk vastgesteld. Ze kunnen nu overgaan tot de uitvoering en programmering van hun plannen. In de jaarlijks te verschijnen volgende Monitor RES volgt het PBL dit proces.

Auteurs

PBL Auteurs
Jan Matthijsen Anastasia Chranioti Martine Uyterlinde Joana Latino Tavares Maarten van Schie Niels Sorel Hans Eerens Anton van Hoorn

Kenmerken

Publicatietitel
Monitor RES 1.0
Publicatiesubtitel
Een analyse van de regionale energiestrategieën 1.0
Publicatiedatum
9 december 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
122
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4509